Dlhodobá snaha našej spoločnosti o poskytovanie moderných a inovatívnych produktov a služieb nás priviedla do oblastí výskumu, ktorý realizujeme prostredníctvom výskumných projektov, nielen zákazníckych/komerčných ale aj interných. Naše výskumné laboratórium disponuje stabilným, odborne zameraným personálom, ktorý svoje výsledky publikuje v rôznych periodikách.

Na výskumných projektoch rôzneho druhu pracujeme už viac ako 10 rokov a sme držiteľom Osvedčenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum (číslo osvedčenia 2018/2368:2-26C0) v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Najnovším projektom je interný výskum zameraný na získavanie nových odborných poznatkov pri návrhu, realizácii a testovaní silne analyticky a profesne orientovaných softvérových nástrojov a aplikácií pre podporu priestorového rozhodovania v rôznych oblastiach. Zistenia a znalosti chceme aplikovať pri spracovávaní a prezentácii veľkého objemu rôznorodých údajov prostredníctvom softvérových nástrojov a aplikácií z vlastnej dielne.

 

Zo zaujímavých výskumných projektov vyberáme:

 

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd.

Priemyselný výskum nových techník spracovania, analýzy a vizualizácie získaných dát, automatizácie a vizualizácie získaných dát, automatizácie RS dát, priestorového modelovania. Experimentálny vývoj nástrojov na spracovanie a publikovanie špecifických typov dát. Prototypy riešenia na zber a spracovanie multidimenzionálnych priestorových dát v rôznych časových rámcoch a systém na inovatívne zobrazovanie týchto dát.

Partneri: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenský hydrometeorologický ústav, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov.

Tvorba inovatívneho systému, ktorý identifikuje dáta v prostredí heterogénnych zdrojov dát, výskum možností vytvorenia n-dimenzionálnej dáta kocky. Identifikácia nových vysoko efektívnych hodnotení veľkých dát na rozpoznanie deformácií terénu pod lesným porastom. Výskum možností vytvorenia vyhodnocovacieho systému na kategorizáciu závislostí, ktoré súvisia s predikciami v manažmente lesa. Prieskum dopadov zmeny klímy na fyzické parametre, ktoré sú kľúčové na zachovanie a optimalizáciu ekosystémových lesných služieb využitím najnovších trendov geomatiky.

Partneri: Národné lesnícke centrum, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Komenského v Bratislave,  Žilinská univerzita

 

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV.

Výskum rôznych možností využitia umelej inteligencie na podporu priestorového monitorovania a vyhodnocovania. Výskum pozostáva
z vytvorenia a testovania rôznych foriem prístupu k modelovaniu prostredia a javov, využívanie nástrojov strojového učenia, n-dimensionálna fraktálna geometria, geo-štatistika a ďalšie progresívne metódy.

Partneri: GLOBESY, s.r.o., Qintec a.s., Technická univerzita v Košiciach, YMS, a.s., Žilinská univerzita

 

Remediácia životného prostredia v zónach kontaminovaných činnosťou ozbrojených síl.

Testovanie ekologických spôsobov očistenia zamorenej pôdy od toxínov, hlavne od nebezpečného arzénu a zinku. Špeciálne namiešané regeneračné substráty a nasadenie sóje, ktorá toxíny z pôdy viaže, priniesli nádejné výsledky. Digitálny model šírenia toxínov na platforme pre manažment priestorového rozhodovania, yDecision.

Partneri: Ministerstvo obrany SR, Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 

 

Modelovanie sutinových prúdov vo Vrátnej doline

Vytvorili sme model sutinových prúdov vo Vrátnej doline technológiou leteckého laserového skenovania a sofistikovaných priestorových analýz (technológia PROXIMA). Vytvorili sme digitálny modelu terénu a jeho vizualizáciu rôznymi spôsobmi. Overili sme modelovanie porovnaním údajov z modelovania s údajmi z prieskumu poľa. Doplnkové údaje boli použité vo forme ortofotografií.

Odberateľ:  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

 

Archeologický prieskum airbone laserscan „Revitalizácia hradiska na Molpíre“

Technológiou leteckého laserového skenovania a sofistikovaných priestorových analýz (technológia PROXIMA) sme odhalili dosiaľ neobjavené archeologické štruktúry na území relatívne dobre prebádanom štandardnými terénnymi metódami. Získali a spracovali sme dáta s pomocou vyrovnanej letovej dráhy s tvorbou ortofotosnímkov, vytvorili sme digitálny model terénu a jeho vizualizáciu rôznymi spôsobmi.

Odberateľ:  OZ Naše Smolenice

 

Technológia pre výskum v oblasti Inteligentných dopravných systémov a progresívnych materiálov

Dodali sme systém Virtual smart city alebo Virtuálne mesto podľa špecifikácie odberateľa. Zabezpečili sme vzájomnú komunikáciu jednotlivých častí Integrovaného dopravného systému a subsystému Virtuálne mesto, vrátane subsystému Monitorovací a riadiaci systém.

Odberateľ:  Žilinská univerzita

 

Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry.

Vytvorili sme úložisko dát pre veľké množiny získavaných údajov z leteckého laserového skenovania Zemského povrchu, a poznatky a technológie sme preniesli z výskumu lokalizačných služieb do odvetvia dopravy. Následne sme vyvinuli brokerské centrum pre analytické spracovanie dát a získavanie znalostí.

Partneri:  Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Letisková spoločnosť Žilina, a.s.