1. marca 2018 –

V recenzovanom vedeckom časopise, Transportation Research Procedia, vyšiel článok analytikov YMS Petra Bobáľa a Slavomíra Sipinu. Venuje sa leteckému laserovému skenovaniu povrchu Zeme v archeológii.

Celý článok v angličtine pod názvom „Aspects of Aerial Laser Scanning when Exploring Unknown Archaeological Sites“, teda Aspekty leteckého laserového skenovania pri preskúmavaní neznámych archeologických nálezísk, si môžete prečitať v elektronickej forme priamo na stránke časopisu.

Preložili sme pre vás abstrakt článku aj do slovenčiny:

Získavanie informácii o zemskom povrchu môže byť veľmi zdĺhavé a nákladné. Z tohto dôvodu sa pre tieto účely čoraz častejšie využívajú metódy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), ktoré umožňujú získavať informácie o povrchu terénu bezkontaktne, prostredníctvom zariadení umiestených najčastejšie na palube lietadiel alebo družíc. Letecké nosiče sa v dnešnej dobe nevyužívajú len pre zber obrazových údajov prostredníctvom leteckého snímkovania ale môžu na palube niesť aj iné zariadenia slúžiace k získavaniu dát rozličného charakteru. Takýmto zariadením je aj letecký laserový skener umožňujúci získavanie detailných informácií o povrchu terénu. Skener umiestnený na palube lietadla sníma terén a objekty nachádzajúce sa na povrchu. Ide o aktívnu metódu DPZ založenú na meraní vzdialenosti medzi skúmaným objektom a samotným leteckým nosičom. Výsledkom tohto procesu je množina presných georeferencovaných bodov, ktorá sa označuje ako bodové mračno. Využitím priestorových analýz je možné na podklade takto získaných údajov identifikovať rôzne objekty vo vysokej presnosti čo nachádza využitie v oblastiach ako je napríklad lesníctvo, archeológia, hydrológia, atď. Príspevok sa venuje využitiu technológie leteckého laserového skenovania pre potreby archeologického prieskumu na príklade hradiska Molpír nachádzajúceho sa na východnom úpätí Malých Karpát. Pre zber údajov bol využitý letecký nosič PA-34 Seneca vybavený systémom pre pokročilé mapovanie koridorov Trimble Harrier 68i. V oblasti bolo v minulosti realizovaných viacero archeologických prieskumov použitím terénnych meraní. Využitie leteckého laserového skenovania však poskytuje odlišný pohľad na skúmanú oblasť a umožňuje identifikovať lokality, ktoré neboli doposiaľ identifikované a preskúmané.