Projekt URANOSÚdajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd.

Názov zákazky: Terestrické mapovanie signatúr pre spracovanie údajov DPZ
Názov zákazky: Mapovanie územia pre verifikáciu výsledkov klasifikácií
Názov zákazky: Spracovanie údajov DPZ

 

Projekt UAV – Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV.

Názov zákazky: Vytvorenie 3D modelu virtuálneho testovacieho letového priestoru

 

Projekt FOMONVýskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Názov zákazky: Terénny zber údajov pre parametrizovanie výskumných analýz