Názov zákazky: Dodanie softvérovej licencie pre spracovanie údajov DPZ
Predmet dodávky: Predmetom dodávky je dodanie 1 ks SW licencie s požadovanou funkcionalitou

 

Názov zákazky: Terestrické mapovanie signatúr pre spracovanie údajov DPZ
Predmet zákazky: Dodávateľ sa zaväzuje terénnym prieskumom zmapovať signatúry pre riadenú klasifikáciu mapovaním povrchových dominantných krajinných štruktúr a prvkov prvotnej a druhotnej krajinnej štruktúry.

 

Názov zákazky: Mapovanie územia pre verifikáciu výsledkov klasifikácií
Predmet zákazky: Dodávateľ na základe obstarávateľom dodanej klasifikovanej družicovej snímky verifikuje identifikované triedy, prvky alebo objekty terénnou obhliadkou.