UAV

       

 

UAV – Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV

Kód projektu 313011V422

 

Názov a sídlo prijímateľa
GLOBESY, s.r.o.
Framborská 58, 010 01 Žilina

 

Názov projektu

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV

 

Miesto realizácie projektu
Banská Bystrica, Košice – mestská časť Sever, Chtelnica, Trnava, Žilina

 

Výška poskytnutého NFP
7 010 991,80 €

 

Stručný opis projektu

Predkladaný projekt reflektuje na aktuálne trendy v oblasti riadenia procesov, technológií a ľudských zdrojov, a zároveň v oblasti využívania umelej inteligencie a aplikácií na báze umelej inteligenciev rámci týchto procesov, ale predovšetkým výskumné trendy v uvedených oblastiach.

Výskumný projekt bude zameraný na výskum možností a spôsobov zvýšenia automatizácie, efektivity a digitalizácie výrobných, technologických a logistických procesov pri výrobe automobilov použitím autonómne riadených UAV prostriedkov kombinovaných s IKT vybavením pre spracovanie a vyhodnocovanie získavaných dát v reálnom čase v súlade so štandardom Industry 4.0.

Cieľom projektu je výskum a vývoj inteligentných operačných a spracovateľských systémov pre UAV platformu (Unmanned Aerial Vehicle Platform), (resp. Platformu využívajúcu dronové technológie), ktoré by mali spájať hlavné prednosti UAV, a to ich malé operačné náklady a vysoká rýchlosť získavania informácií s operatívnym rozhodovaním a spoľahlivou predikciou na základe umelej inteligencie. Potenciál využitia UAV s prepojením na automatizované systémy riadenia, na systémy zberu a vyhodnotenia dát, systému distribúcie dát dáva tejto problematike veľký priestor pre rast. Jedným z čiastkových cieľov projektu je vypracovanie všeobecnej metodiky, ktorá môže byť aplikovaná pre rôzne oblasti v oblasti priemyslu ako aj  verejného života. Táto metodika by mala byť na báze “machine learning” využívajúc existujúce databázy s rôznymi scenármi, ktoré sú  dopĺňané aktuálnymi dátami z dronov. Jej výsledkom v oblastiach priemyslu bude 4D model rešpektujúci rozmer času v 3D priestore. Tento postup zaistí objektívne rozhodovanie a podstatné zníženie rizika spôsobovaného ľudským faktorom, čo má dopad na rôzne faktory pôsobiace v tom-ktorom sektore.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.