Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.
Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať?

Sme konzultačná a softvérová spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu IT už 28 rokov. Vyvíjame a spravujeme geopriestorové a technické informačné systémy pre priemyselné aj verejné podniky, digitalizujeme služby a organizácie.

YMS, a. s.
Hornopotočná 1
„U Kráľa Ľudovíta“, 2. posch.
917 01 Trnava, Slovenská republika

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť prostredníctvom: ochranaudajov@yms.sk alebo poštou na adrese spoločnosti.

Aké osobné údaje spracúvame?

Keď budete žiadať o zamestnanie v YMS, YMS bude používať vaše osobné údaje v náborovom a prípadnom prijímacom procese. Ako je uvedené v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov, YMS môže uchovávať a používať vaše osobné údaje pre účely popísané v kapitole „Čo bude YMS robiť s vašimi osobnými údajmi?“ Nižšie sa tiež dozviete, aké informácie o vás YMS môže získať od tretích strán.

YMS bude zhromažďovať nasledujúce kategórie údajov:

 • vaše osobné údaje;
 • údaje uvedené v životopise, listoch, ukážkach vášho písomného prejavu alebo iných písomných materiáloch;
 • údaje poskytnuté dopytovaným a náborárovi na základe ich interakcií s vami alebo zistené základným vyhľadávaním na internete;
 • údaje poskytnuté tretími stranami, napríklad personálnymi či náborovými agentúrami, prípadne získané z webových stránok venovaných hľadaniu pracovných miest;
 • odporučenia poskytnuté ostatnými ohľadne vás;
 • dokumenty požadované podľa imigračných zákonov;
 • údaje o vašom predchádzajúcom zamestnaní, vzdelaní a prípadne úverovej histórii, záznamoch z trestného registra či ostatných údajoch zistených pri preverovaní spoľahlivosti;

Nemusíte YMS poskytnúť žiadnu z požadovaných informácií, ale pokiaľ to neurobíte, môže to mať za následok, že sa nebudete môcť ďalej uchádzať o miesto, o ktoré ste žiadali.

Odoslaním informácií potvrdzujete, že vaše vyjadrenia sú podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia pravdivé a presné a vedome ste žiadnu nepriaznivú relevantnú informáciu nezamlčali. Poskytnutím nepresných informácii sa môžete stať ako uchádzač o zamestnanie neprijateľným.

Taktiež ďalší spôsob zberu informácií je aj prostredníctvom používania cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame len dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Ak budete alebo ste náš, YMS bude používať vaše osobné údaje s účelom uvedenom nižšie len na informovanie o produktoch a službách

Ak ste zákazník, partner alebo dodávateľ užívateľom, ktorý vystupuje ako zástupca vlastníka produktu, typicky ak ste zamestnancom vlastníka produktu a vystupujete ako kontaktná osoba v záležitostiach zmluvy alebo ste členom štatutárneho orgánu, spracúvame vaše osobné údaje za účelom komunikácie s vlastníkom produktu, prípadne za účelom komunikácie s vami, spravidla ohľadom uzatvorenia zmluvy s vlastníkom produktu, plnenia našich zmluvných povinností a v záležitostiach zákazníckej podpory, najmä pri riešení prípadných reklamácií alebo požiadaviek.

Ak ste zamestnancom, bez súhlasu zamestnanca môžeme podľa aktuálne platného zákona o ochrane osobných údajov sprístupniť alebo zverejniť osobné údaje zamestnanca v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo alebo elektronickú poštu na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných alebo funkčných povinností zamestnanca.

Čo bude YMS s vašimi osobnými údajmi robiť?

YMS bude vaše osobné údaje používať k nasledujúcim účelom na nasledujúcom právnom základe:

účelprávny základ
Posúdiť vhodnosť pre zamestnanie

Vybaviť vašu žiadosť

Uľahčiť komunikáciu s vami

Vykonávať analyzovanie údajov, vrátane analýzy nášho súboru uchádzačov, aby sme lepšie pochopili, kto žiada o zamestnanie v YMS a ako prilákať špičkové talenty.

Oprávnené legitímnymi záujmami YMS zaistiť všetky HR procesy
Odovzdávať zákonom požadované hlásenia a vyhovieť právnemu procesu.Plnenie zákonných povinností.
Odovzdávať zmluvne požadované hlásenia a vyhovieť právnemu procesu.Plnenie zmluvných povinností.
Informovať o vlastných podobných tovaroch a službách osoby, ktorých kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom alebo poskytnutím tovaru alebo služiebOprávnené legitímnymi záujmami YMS a zákonnými povinnosťami

 

Tam, kde je v tabuľke uvedené, že sa pri danom účele opierame o naše legitímne záujmy, sme zvažovali vaše potenciálne záujmy, základné práva a slobody a to, či na ne môžu mať naše činnosti dopad. Porovnávali sme vaše záujmy, práva a slobody s našimi záujmami a brali sme pri tom v úvahu účel spracúvania, bezpečnosť vašich údajov a náš existujúci vzťah s vami. Na základe tejto analýzy a pri snahe informovať vás veľmi transparentne o spracovateľských aktivitách sme dospeli k názoru, že spracúvaním vašich údajov zásadne neporušujeme žiadny váš záujem, právo či slobodu.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účely uvedené v tabuľke na základe vášho predchádzajúceho súhlasu, ak je takýto súhlas požadovaný platnými zákonmi.

Z akých zdrojov bude YMS získavať vaše osobné údaje?

YMS môže získavať vaše osobné údaje z nasledujúcich zdrojov:

 • od vás, keď odošlete životopis alebo iné informácie online;
 • z pohovorov s náborármi a rozhovorov s náborovými manažérmi a ostatným personálom a zástupcami YMS, ako aj z výsledkov vyhľadávaní na internete, ktoré tieto osoby môžu vykonávať, alebo z údajov, ktoré môžu získať zo stránok venovaných hľadaniu zamestnania alebo vytváraniu profesijných kontaktov (napr. LinkedIn), kde ste možno zverejnili niektoré údaje o sebe;
 • od náborových a personálnych agentúr ako tretích strán alebo z webových stránok, ktoré vás YMS predstavujú; YMS neprijíma nevyžiadané životopisy od náborových agentúr, ale čas od času takéto agentúry používa na základe písomnej zmluvy. Akýkoľvek životopis alebo iné informácie o uchádzačoch, ktoré sú poskytnuté mimo zavedené postupy pre získavanie informácií o uchádzačoch (ku ktorým patria aj webové stránky Kariéra alebo e-mail ktorémukoľvek zamestnancovi YMS) a bez písomnej zmluvy alebo inak budú považované za informácie poskytnuté pre potrebu YMS, a pokiaľ snáď YMS takéhoto uchádzača prijme, nebude platiť žiadny poplatok;
 • naši obchodní partneri, ktorí vám alebo vášmu zamestnávateľovi sprostredkovali uzatvorenie licenčnej alebo inej zmluvy s nami.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom? Kde sú uložené?

Všeobecne povedané, prístup k vašim osobným údajom bude obmedzený na čo najmenší počet ľudí v organizácii, ktorí ich budú potrebovať pre účely popísané v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov. K nim môžu patriť vaši prípadní budúci manažéri a osoby nimi menované, zamestnanci personálneho oddelenia, oddelenia IT, marketingu, finančného a účtovného oddelenia a oddelenia interného auditu.

YMS môže ďalej podľa potreby zdieľať vaše údaje s tretími stranami, napríklad nezávislými poskytovateľmi služieb či odborných poradcov. Kým tak YMS urobí, podnikne kroky na ochranu vašich osobných údajov. Od každého poskytovateľa služieb či odborného poradcu sa očakáva a požaduje, aby chránil dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov. Takéto tretie strany smú používať vaše osobné údaje iba v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov ako aj internými smernicami. Prístup k vašim osobným údajom budú mať tretie strany týchto kategórií:

 • osoby plniace administratívne funkcie a funkcie IT podpory;
 • osoby plniace projektový manažment.

Ako dlho bude YMS uchovávať vaše osobné údaje?

Pokiaľ vám YMS ponúkne zamestnanie a vy ponuku prijmete, osobné údaje zhromaždené v období pred uzatvorením pracovného pomeru budú súčasťou vašich osobných záznamov v YMS, ktoré budú uchovávané po celú dobu vášho pracovného pomeru s YMS a ešte nejaký čas po jeho ukončení. Pokiaľ vás YMS nezamestná, aj tak bude uchovávať a používať vaše osobné údaje v náborovom procese, aby vás mohol zvažovať pre nové pozície a aby sa prípadne mohol pozrieť na vašu predchádzajúcu žiadosť, pokiaľ niekedy v budúcnosti opäť pošlete YMS životopis alebo iné informácie.

 • YMS určí dobu uchovania informácií o vás podľa týchto kritérií:
 • YMS bude uchovávať vaše osobné údaje, pokiaľ je s vami v určitom vzťahu;
 • YMS bude uchovávať vaše osobné údaje, pokiaľ sa naň vzťahuje zákonná povinnosť tak robiť;
 • YMS bude uchovávať vaše osobné údaje, pokiaľ je to žiaduce kvôli uchovaniu si či zlepšeniu právneho postavenia YMS (napríklad vo vzťahu k zákonu o premlčaní, súdnemu sporu či regulatórnemu vyšetrovaniu).

Ako YMS chráni vaše osobné údaje?

Na ochranu vašich osobných údajov pred stratou či zneužitím YMS využíva organizačné, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia. Tam, kde máme uzavretú zmluvu s treťou stranou ako poskytovateľom služieb, ktorá im snáď umožňuje prístup k vašim osobným údajom, zmluvne od nich požadujeme, aby mali zavedené podobné bezpečnostné opatrenia.

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na ochranaudajov@yms.sk .

Ako požiadať o prístup k vašim osobným údajom alebo ako nás kontaktovať za účelom dotazu či poskytnutia spätnej väzby?

Pokiaľ máte nejaký dotaz, komentár či sťažnosť, alebo chcete dostať len informáciu o zásadách  ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať emailom či písomne.

Okrem toho nás môžete pomocou toho istého odkazu kontaktovať, ak chcete vykonať ktorékoľvek zo svojich práv ohľadne vašich osobných údajov.

Máte právo za určitých okolností, podmienok a s určitými výnimkami, ktoré sú ustanovené v príslušnom zákone:

 • požadovať prístup k vašim osobným údajom: to vás oprávňuje požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, a k istým informáciám ohľadne samotného spracúvania;
 • požadovať opravu vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať o opravenie či doplnenie ktoréhokoľvek osobného údaju, ktorý je buď nepresný či nekompletný;
 • požadovať výmaz vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať o výmaz vašich osobných údajov, a to vrátane prípadov, kedy takéto osobné údaje už nie sú potrebné k splneniu účelu;
 • vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať, aby sme už nespracúvali vaše osobné údaje;
 • požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať, aby sme spracúvali vaše osobné údaje len za určitých obmedzených okolností, vrátane nutnosti vášho súhlasu;
 • požadovať kópiu alebo prenositeľnosť vašich osobných údajov: to vás oprávňuje získať kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Pokiaľ je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to tak, že budete kontaktovať poverenca YMS pre ochranu osobných údajov na adrese ochranaudajov@yms.sk .  Majte prosím na pamäti, že to neovplyvní právo YMS spracúvať osobné údaje získané pred odvolaním vášho súhlasu alebo jeho právo pokračovať v tých častiach spracúvania, ktoré sú založené na inom právnom základe než na vašom súhlase.

Pokiaľ sa aj napriek odhodlaniu a úsiliu YMS chrániť vaše osobné údaje domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na orgáne dozoru v krajine, kde žijete, v krajine, kde pracujete, alebo v krajine, kde bol podľa vás zákon na ochranu osobných údajov porušený.

Rovnako môžete kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na adrese ochranaudajov@yms.sk.

Požiadať o vymazanie osobných údajov z našich záznamov môžete nasledovným formulárom:
Ziadost o vymaz osobnych udajov.