FOMON

       

 

FOMON – Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Kód projektu 313011V465

 

Názov a sídlo prijímateľa
Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 2175/22, 960 01  Zvolen

 

Názov projektu
Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

 

Miesto realizácie projektu
Zvolen, Trnava, Žilina

 

Výška poskytnutého NFP
9 752 304,48 €

 

Stručný opis projektu

Strategickým cieľom predkladaného projektu s názvom „VÝSKUM A VÝVOJ BEZKONTAKTNÝCH METÓD PRE ZÍSKAVANIE GEOPRIESTOROVÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM MONITORINGU LESA PRE ZEFEKTÍVNENIE MANAŽMENTU LESA A ZVÝŠENIE OCHRANY LESOV“ (akronym FOMON) je vytvorenie dlhodobého excelentného výskumného, vývojového a inovačného ekosystému v oblasti geopriestorových informačno-komunikačných technológií na báze aktívneho partnerstva medzi štátnym a verejným sektorom výskumu a vývoja a priemyselným sektorom. Ambíciou projektu je pracovať na skvalitňovaní vysokošpecializovaných inžinierskych procesov, nevynímajúc zdokonaľovanie prostriedkov vstupujúcich do procesov spojených s ich vyhodnotením a finálnym spracovaním, tak aby sa zabezpečila čo najvyššia účelnosť pre potreby koncových užívateľov.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.