14. decembra, 2022 – Pred niekoľkými mesiacmi vyhrala YMS verejnú súťaž Železníc Slovenskej republiky, ktoré sa plánujú zapojiť do celoeurópskej iniciatívy na zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy.

Projekt pod názvom Inteligentný manažment kapacity železničnej infraštruktúry (ďalej len TTR, angl. Timetabling and Capacity Redesign) je spoločným dielom viacerých európskych organizácií a implementovať by sa mal počas rokov 2024 a 25. Na jeho realizáciu sú vyčlenené prostriedky z Plánu obnovy, a na Slovensku prebiehajú prípravy priamo pod dohľadom predsedu vlády SR.

„Ide o ambiciózny projekt, ktorý vyžaduje hĺbkovú analytickú prípravu vo všetkých krajinách. Hlavnou myšlienkou je na európskej úrovni zmodernizovať systém na prideľovanie železničných kapacít prepravcom tak, aby nedochádzalo k duplicitám, zdržaniam a plytvaniu. YMS už viac ako dekádu dodáva systémy na riadenie kapacity v plynárenstve pre spoločnosti Eustream aj Nafta. Preto sme vo verejnej súťaži o realizáciu štúdie uskutočniteľnosti projektu TTR na Slovensku boli kvalifikovaný a nakoniec aj úspešný uchádzač,“ hovorí riaditeľ divízie sieťových odvetví YMS, Radoslav Béreš.

„Minulý rok sme v spoločnosti Eustream vyhrali stredoeurópsku verejnú súťaž na dodanie druhej generácie obchodného dispečingu, po 10 rokoch používania prvej. YMS uspela v medzinárodnej konkurencii a stali sme sa softvérovým lídrom v oblasti plánovania kapacity na líniovej infraštruktúre. Máme v rukách obrovské a praxou overené know-how, ktoré teraz v plnej miere zúročujeme aj pre Železnice Slovenskej republiky,“ dodáva Radoslav Béreš.

Štúdia pre ŽSR prebieha pol roka v štyroch etapách a výstupom bude komplexný pohľad na dopad projektu TTR na Slovensku. Stanoví spôsoby, akými projekt pomôže slovenskej železničnej infraštruktúre a určí aktivity, ktoré musí ŽSR vykonať, aby bol projekt na Slovensku možný a úspešný. Zhodnotí technickú realizovateľnosť projektu na našej železničnej infraštruktúre, finančnú udržateľnosť a socioekonomickú opodstatnenosť. Opíše aktuálnu situáciu na železničnom dopravnom trhu na Slovensku a príležitosti na zlepšenia vo svetle všetkých pripravovaných zmien.

Projekt TTR má za cieľ odstrániť problémy s prideľovaním kapacít európskej železničnej infraštruktúry. Nákladní dopravcovia musia dnes objednávať vlakové trasy 8 až 20 mesiacov v predstihu, pričom veľké percento objednanej kapacity je z dôvodov „pre istotu“, pretože nevedia presnú kapacitu v dostatočnom predstihu predvídať. Výsledkom je omnoho vyšší počet žiadostí ako je skutočná kapacita a až 75 – 80 % žiadostí sa musí neustále aktualizovať. To znamená veľké straty zdrojov u dopravcov aj u manažérov infraštruktúry,“ zjednodušene vysvetľuje problémy európskej železničnej kapacity, ktoré má vyriešiť iniciatíva TTR, projektový manažér a líder štúdie uskutočniteľnosti v YMS, Tomáš Mišovič.

Projekt TTR pripravujú RailNetEurope (RNE) a Forum Train Europe (FTE) s podporou Európskej asociácie nákladnej dopravy (ERFA), Európskej agentúry pre železnice (ERA) a Európskej komisie (EC).

 

________

Podrobné informácie o projekte TTR sú zverejnené na: