Novinky

21. novembra 2021 – Novinka ySpace zo softvérového laboratória YMS v Trnave sleduje pôsobenie lykožrúta v lesných porastoch na vybraných územiach Lesov Slovenskej republiky. Zbiera a vyhodnocuje satelitné údaje z európskych družíc Sentinel a pomáha lesníkom zistiť, v ktorých miestach lykožrút útočí najsilnejšie a podľa toho sa rozhodnúť, kde a ako zasiahnuť.

 

Komix YMS 2. diel – Útok lykožrúta

 

Rozlíšenie už rádovo v centimetroch

Satelitná technológia sa vyvíja obrovským tempom a už zameria doslova plešinu na hlave človeka. Monitoruje čoraz väčšie plochy v stále lepšom rozlíšení, snímajú sa širšie spektrálne pásma, monitorujú sa výskyty látok v ovzduší. Aby sa takéto množstvo údajov dalo použiť v praxi, potrebujú softvér, ktorý ich spracuje a výsledky interpretuje so formy zrozumiteľnej užívateľovi. To presne robí ySpace, čím funguje ako vysokoodborný a vysokokapacitný vesmírny „prekladač“.

Využitie prakticky kdekoľvek

ySpace preloží rôznorodé údaje zo satelitu tak, že im rozumie a vie ich využiť ktokoľvek. Automaticky stiahne, prečíta a vyhodnotí vždy aktuálne satelitné snímky a výsledok jednoducho a zrozumiteľne predloží užívateľovi. Pokiaľ používa klient aj riešenie GIS (geografický informačný systém), zapracuje výsledky priamo do existujúcej mapy, čím umožní kombináciu evidovaných údajov s aktuálnymi satelitnými údajmi. Slúži napríklad lesníkom, farmárom, vodohospodárom, správcom infraštruktúr, veľkých podnikov a rôznych typov území. ySpace je pilotný projekt YMS a partnerov, financovaný Európskou vesmírnou agentúrou, ktorý súťaží aj o nomináciu na Inovatívny čin roka 2020.

Boj s lykožrútom

V spolupráci s lesníkmi z Lesov Slovenskej republiky (LSR) YMS sleduje zdravotný stav vegetácie a identifikuje výskyt lykožrúta. “Ako prvé riešenie svojho druhu ySpace monitoruje a analyzuje územie pre konkrétneho užívateľa. Znamená to, že zo satelitných snímok automaticky a pravidelne vyhodnotí požadovaný parameter, alebo kombináciu parametrov, ktoré klient potrebuje sledovať. Po zadaní špecifického javu a určení monitorovaného územia aplikácia „pristaví“ spracovaný, zrozumiteľný a hlavne zrozumiteľne interpretovaný výstup. Napríklad pre LSR ide o monitorovanie vývoja vegetácie počas sezóny a prípadného  napadnutia porastov lykožrútom. Bežne sa vykonáva v teréne fyzickou obhliadkou. Satelitné snímky dostupné každých 7 dní však podobnú prácu urobia na diaľku a automaticky“, vysvetľuje Radoslav Béreš, riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS.

ySpace ako „vesmírny prekladač“

ySpace sleduje zmeny a javy na Zemskom povrchu. Koncentrácie látok v ovzduší, vody vo vegetácii, úniky látok, efektivitu vykurovacích sústav, nelegálnu činnosť v krajine, zamorenie územia a podobne. „Prakticky každé odvetvie, či už ide o hospodárenie s prírodnými zdrojmi, infraštruktúru, priemyselné parky alebo poľnohospodárstvo rieši problémy, prípadne výzvy do budúcnosti, s ktorými pomôže satelit. Vývoj v kalamitných oblastiach, stav vegetácie, záplavové oblasti, oblasti sucha, eróziu na poľnohospodárskej pôde alebo prevádzkové problémy“, pokračuje Radoslav Béreš.

Dostupný všade

Obzvlášť dôležité je využitie satelitného prieskumu Zeme pre veľké územia, ktoré nie je možné alebo nie je efektívne pravidelne kontrolovať výjazdami posádok, pretože sa nachádzajú v ťažko dostupnom teréne. Rovnako pre javy, ktoré sa prejavujú nie vo viditeľnom spektre a nedajú sa preto včas odhaliť voľným okom, ako je zdravotný stav vegetácie, degradácia pôd, alebo únik látok. Satelity snímajú zemský povrch v desiatkach, až stovkách častí elektromagnetického spektra, čím dávajú možnosť odhaliť mnohé prebiehajúce javy, deje.

ySpace – vesmírna inovácia – praktický a univerzálny nástroj

YMS tím vyvinul inovatívny a v praxi veľmi jednoducho použiteľný nástroj. Jeho vysoká pridaná hodnota tkvie v presnom zameraní sa na konkrétny jav. ySpace skombinuje satelitné údaje, letecké fotogrametrické alebo laserové snímkovanie, prípadne aj údaje z dronov. Umožňuje sledovať rozdielne parametre, napríklad teplotu povrchu, zmeny v nadmorskej výške, teplotu a čistotu ovzdušia. Tým sa získava presný a ucelený pohľad na dianie v území. Po nastavení množiny vstupných údajov a algoritmov funguje plne automaticky.

Užívateľ dostane pravidelne podklady, ktoré pomáhajú prijať správne rozhodnutia na zníženie negatívnych dopadov, zvýšenie efektivity hospodárenia, alebo minimálne dokladujú priebeh javov v čase.

 

Hodnota systémov nie je v počte funkcionalít alebo v použitých technológiách, ale predovšetkým v údajoch a ich interpretácii. Týmto systémy YMS, aj vďaka riešeniu ySpace, potvrdzujú postavenie na špičke dostupných riešení na Slovensku aj v zahraničí.