Novinky

26. februára, 2024 – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v roku 2024 oslávi 10 rokov od spustenia modernej skenovacej linky určenej predovšetkým na digitálne spracovanie geologických správ a máp. Vďaka skenerom, výkonnej výpočtovej infraštruktúre a špeciálnemu softvéru má dnes Slovensko v digitálnej podobe približne 60 000 geologických správ a 13 000 geologických článkov a publikácií, pričom proces digitalizácie stále pokračuje.

Pre lepšiu predstavu je to v súčasnosti asi tri milióny strán odborného geologického textu, stotisíce špeciálnych príloh, predovšetkým mapových podkladov. Navyše je Slovensko jedinou z okolitých európskych krajín, ktorá celé geologické know-how digitalizuje a sprístupňuje používateľom zdarma.

„Geologické správy skenujeme a následne ich spracuje komplexný softvér do podoby textových PDF súborov a mapových príloh vo formáte jp2. V procese spracovania vzniká aj veľké množstvo súborov a metadát, ktoré ŠGÚDŠ formou rôznych služieb automaticky zdieľa s tretími stranami. Správy aj s prílohami po spracovaní putujú do digitálneho archívu a k dispozícii sú cez webovú stránku ŠGÚDŠ, www.geology.sk,“ hovorí vedúci odboru informatiky ŠGÚDŠ, Štefan Káčer, autor myšlienky digitalizácie geologického dedičstva a projektový manažér na strane ŠGÚDŠ.

Minulý rok ŠGÚDŠ technologicky pokročila a presunula celý digitálny archív do zabezpečeného vládneho cloudu. „Skenovacia linka a archív sa blížili k dobe životnosti a potrebovali sme ochrániť všetky prácne naskenované správy, články, publikácie. A keďže geologické dedičstvo patrí štátu, logickou voľbou bol vládny cloud. S týmto riešením sme veľmi spokojní, pretože sme získali istotu, že nič z digitalizovaného geologického dedičstva a desaťročnej námahy pracovníkov archívu by sa už nemalo znehodnotiť či stratiť. Zároveň významne znížime náklady na prevádzku celého systému“, vysvetľuje Štefan Káčer dôvody na prechod do externého, resp. hybridného vládneho cloudu.

„Analýza ukázala, že prechodom na cloud ŠGÚDŠ ušetrí za ďalšie 10 ročné obdobie státisíce eur v porovnaní s tým, ak by celá softvérová aj hardvérová infraštruktúra archívu ostala v réžii organizácie. A to aj napriek tomu, že odborné softvérové spracovanie správ vrátane digitalizačnej linky ostáva v ŠGÚDŠ. Do cloudu sa presunul digitálny archív, teda webová aplikácia vrátane všetkých finálnych súborov, cez ktorú používatelia dáta prehľadávajú a sťahujú,“ vysvetľuje technické pozadie projektu prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.

Vládny cloud ŠGÚDŠ poskytuje služby centrálneho virtuálneho servera, teda výpočtový výkon, operačnú pamäť, systémové diskové pole a licencie. Ďalej dostatočnú úložnú kapacitu, nepretržité pripojenie do internetovej siete a služby bezpečnosti, najmä aktualizáciu, prístupové práva a ochranu údajov pred útokmi či pokusmi o zneužitie.

„Aktuálne evidujeme okolo 400 registrovaných užívateľov, no archív je dostupný aj bez registrácie pre nezávislých bádateľov, ktorým stačí vyhľadávanie v bibliografických údajoch. Registrovaní užívatelia pomocou kľúčových slov vyhľadajú, čo ich zaujíma a archív im ponúkne v poradí relevantnosti všetky správy, ktoré tieto slová obsahujú. Mesačne si užívatelia každý mesiac takto otvoria, resp. uložia vo svojom počítači okolo 10 000 správ. V „pôvodnom“ archíve by sme toľko správ nikdy nedokázali vypožičať, lebo každá jedna sa dohľadávala a vydávala len osobne u nás v Bratislave. V digitálnom archíve umiestnenom na serveroch ŠGÚDŠ sme už tiež cítili bezpečnostné, kapacitné a personálne limity. Na kúpu novej infraštruktúry spojenú s presunom obrovského množstva údajov sme nemali žiadne finančné prostriedky. Preto bola výzva spojená s migráciou IS verejnej správy do cloudu hradená z európskych peňazí pre nás jedinečnou alternatívou,“ uzatvára Štefan Káčer.

 

__________________

Projekt Migrácia IS Digitálny archív ŠGÚDŠ do cloudu ako súčasť elektronických služieb štátu bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, OP integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

ŠGÚDŠ je vedecko-výskumná príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Vykonáva štátnu geologickú službu v zmysle geologického zákona (569/2007) a poskytuje dôležité informácie potrebné pre rozhodovacie procesy verejnej správy, odbornej i laickej verejnosti.

ŠGÚDŠ spravuje rozsiahle množstvo registrov a evidencií s dôležitými údajmi (napr. geologické údaje pre územné plánovanie), primárne údaje (napr. údaje o zdrojoch negatívne vplývajúcich na zdravie a život obyvateľstva), či údaje potrebné pre analytické účely.

Tieto údaje majú obrovský potenciál pre tvorbu nových služieb, ktoré zjednodušia riešenie životných situácií občanov a podnikateľov napr. z oblasti územného plánovania, bývania, dopravy, zdravia a pod. (územné plánovanie, stavba/rekonštrukcia nehnuteľnosti, regionálny rozvoj, ochrana prírody, riešenie environmentálnych záťaží, zosuvov, skládok, získavanie povolení súvisiacich so životným prostredím, poskytovanie informácií atď.).