Prijali sme etický kódex YMS, ako verejne deklarovaný záväzok dodržiavať zákony, rešpektovať ľudské práva v zmysle Deklarácie všeobecných ľudských práv a byť sociálne a ekologicky orientovaný podnikateľský subjekt.

Našou povinnosťou je konať v súlade s týmto kódexom a spolupodieľať sa na vytváraní prostredia úcty, profesionality a dôvery voči všetkým ľuďom. Hlásime sa k spoločenskej zodpovednosti, ktorá vyplýva z našej podnikateľskej činnosti, vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným skupinám a prijímame záväzok morálnej zodpovednosti za všetky následky, vyplývajúce z našich konaní a rozhodnutí.

V duchu svojej vízie chceme byť pre svojich zákazníkov stabilným a silným partnerom v poskytovaní komplexných služieb na globálnom trhu informačných systémov. Chceme pomáhať klientom zvyšovať konkurencieschopnosť a efektivitu.

Etický kódex, bod 3: Zodpovednosť voči zákazníkom

  1. YMS vychádza z presvedčenia, že vo sfére služieb úspech firmy stojí predovšetkým na troch pilieroch: kvalite služieb, etike pracovníkov a adekvátnej cene za služby. Nikto z YMS nesmie hazardovať s dôverou zákazníkov.
  2. YMS sa chce stať nenahraditeľným partnerom pre svojich zákazníkov. Víziu byť dlhodobo stabilnou spoločnosťou v oblasti geografických a prevádzkovo-technických informačných systémov môžeme naplniť len vysoko profesionálnym a etickým prístupom k zákazníkom. Kvalita, zodpovednosť, spoľahlivosť a čestnosť sú základy akejkoľvek komunikácie so zákazníkom.
  3. Pri propagovaní ponúkaných služieb a výrobkov YMS používame pravdivé a komplexné informácie, aby sa zákazník mohol vždy rozhodnúť na základe faktov.
  4. Každý zamestnanec musí mať pri všetkých svojich aktivitách na zreteli, že naša spoločnosť je orientovaná zákaznícky, a že jej ekonomická situácia a ďalší rozvoj závisia od spokojnosti zákazníkov s našimi službami. Preto vo vzťahu k zákazníkom musíme všetci vychádzať z úcty k zákazníkom a urobiť všetko preto, aby zákazník bol s našimi službami spokojný.
  5. Správanie k zákazníkom je vždy zdvorilé, čestné a zodpovedné. Dbáme o to, aby boli uspokojené želania a požiadavky zákazníka a vyvíjame maximálne úsilie, aby sa našlo vzájomne výhodné riešenie.
  6. Pokiaľ nemôžeme z nejakého dôvodu splniť dohodnuté požiadavky a termíny, neodkladne informujeme o tejto skutočnosti zákazníka a hľadáme s ním alternatívne riešenie.
  7. Nikto z YMS nezneužíva svoje vzdelanie a poznatky z oblasti prevádzkovo-technických informačných systémov v neprospech zákazníka, naopak hľadá také možnosti, aby sa nevýhoda zákazníka, ktorý nedisponuje adekvátnymi technickými a vedeckými poznatkami z oblasti informačných technológií, minimalizovala.
  8. Chránime majetok našich zákazníkov a nepoškodzujeme ich dobré meno. Všetci, ktorí sa dostanú do styku s informáciami o zákazníckej firme, považujú tieto informácie za dôverné a zabezpečia ich ochranu pred možným zneužitím v neprospech zákazníka.
  9. Naša spoločnosť má vyhranený postoj ku korupcii a k úplatkom. Poskytovanie úplatkov je pre zamestnancov YMS neprípustné! Nikdy nepožadujeme úplatok v akejkoľvek podobe a neprijímame dary, ktoré by nás zaväzovali zvýhodniť niektorého zákazníka alebo poškodiť vlastnú firmu s výnimkou drobných reklamných predmetov.

Pozn.: uvedená je len vybraná stať (bod 3) z Etického kódexu spoločnosti YMS.

 

Celý etický kódex v PDF: Etický kódex YMS