30. júna 2022 – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) je klientom YMS už od roku 2007. Veľmi nás teší, že podobne ako plynári a lesníci, aj veterinári po 15 rokoch spolupráce opäť vybrali odborný tím YMS na vytvorenie úplne nového, jednotného systému pre celú štátnu organizáciu a spolupracujúcich veterinárnych lekárov a farmy. 

Opakovaný mandát sme získali výhrou vo verejnej súťaži a práce na systéme sú v plnom prúde. Komplexný veterinárny a potravinový informačný systém (KVEPIS) bude kľúčovým pracovným nástrojom pre tisíce pracovníkov ŠVPS, fariem a veterinárnych lekárov.

Generálny riaditeľ ŠVPS SR, Jozef Bíreš hovorí: „Projekt prispeje k zlepšeniu zdravia spotrebiteľov a zvýšeniu bezpečnosti potravín na slovenskom aj na európskom trhu, pretože sa zrýchlia varovania a výmena dát. Zníži sa riziko zavlečenia a šírenia nákaz a zlepší sa  zdravotný stav zvierat. Zameriame sa aj na zlepšenie kontroly nakladania so živočíšnymi produktami a používania liekov u potravinových zvierat, čo povedie k zníženiu rizika výskytu rezíduí.“

Vďaka modernizácii a automatizácii vykoná ŠVPS SR viac kontrol, zvýši ich kvalitu a zníži čas na kontroly potrebný. Vybuduje elektronické ambulantné a bitúnkové knihy, čím zjednotí postupy a dáta pre asi 1500 veterinárnych lekárov. Občania a podnikatelia budú podávať hlásenia, podnety a sťažnosti elektronicky a rovnako bude prebiehať aj evidencia, registrácia a schvaľovanie prevádzok, subjektov a činností. Celkovo sa zjednoduší prístup k službám a odstráni administratívna záťaž.

„Nový systém KVEPIS nahradí databázy a funkcionality množstva existujúcich a vzájomne neprepojených systémov v ŠVPS. Zlepší tak elektronické služby a vytvorí novú spoločnú databázu, tzv. Centrálny repozitár údajov, pre celý systém. Prechod na nový systém sa zrealizuje do jesene 2023 a bude sa týkať všetkých 41 štátnych rozpočtových organizácií ŠVPS SR a 2 príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je MPRV SR. Celkovo bude nový systém denne používať skoro 1300 používateľov,“ hovorí riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, Radoslav Béreš.

ŠVPS očakáva aj výrazné zníženie motivácie k porušovaniu predpisov zo strany všetkých subjektov v chovateľskom a potravinárskom reťazci. Projekt vytvára predpoklady pre zavedenie tzv. „food chain“ v podmienkach Slovenska. To znamená, že bude možné trasovať pôvod a spracovateľský cyklus potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu. Občan sa bude môcť dozvedieť pôvod kupovaného mäsa, pôvod zvieraťa, spôsob chovu, výsledky vyšetrení, aplikáciu antibiotík a iných liečiv, spôsoby prepravy, miesta usmrtenia a procesov ante a post mortem. Všetky tieto informácie budú súčasťou KVEPIS a bude možné ich automaticky a v digitálnej forme poskytovať prípadnému systému food chain.

Projekt naplní všetky kroky dôkladnej, efektívnej elektronizácie. Prebehne procesná analýza súčasného a optimalizovaného stavu, analýza dát a funkcionalít nového systému a návrh celkového riešenia KVEPIS. Súčasťou návrhu bude prenos dát do novej databázy, integrácia na ďalšie systémy a zdroje údajov, zavedenie systematického manažmentu údajov, publikácia dát vo forme referenčných a otvorených údajov a čistenie údajov do požadovanej kvality. Nasledovať bude programátorsky vývoj, implementácia a nasadenie riešenia do prostredia vládneho cloudu zákazníka. Na záver testovanie, príprava dokumentácie a školenia používateľov.

KVEPIS splní princípy Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy ako napr. jedenkrát a dosť, otvorené štandardy, vládny cloud prednostne, jednoduché používanie aplikácií, orientácia na klienta, transparentnosť a množstvo iných dôležitých princípov.

 

___________

ŠVPS SR ako orgán štátnej správy zodpovedá za výkon, riadenie, kontrolu a usmerňovanie aktivít a činnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti zdravia zvierat, ochrany zvierat, hygieny krmív, ekológie, veterinárnej farmácie, úradnej kontroly potravín a hygieny potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, špeciálnych komoditných režimov, prislúchajúcej laboratórnej diagnostiky a systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá.