Novinky

18. decembra 2017 –

YMS sa špecializuje na zvládanie rizík a predchádzanie škodám, ktoré riešia manažmenty veľkých firiem a verejných podnikov.

Čím väčší a zložitejší je podnik, tým komplexnejšie je riziko jeho správy alebo prevádzky.

Pridávajú sa k tomu extrémne výkyvy počasia, zmeny klímy, prírodné katastrofy aj neustále rastúca a prelínajúca sa infraštruktúra. Tento novodobý mix rizika sa týka plynovodov, elektrovodov, rozvodov tepla, chladu či vody, líniových infraštruktúr a stavieb, lesníkov, vodohospodárov či ochranárov. Aj jednoduchý výpadok služby pre banálnu nehodu alebo nesprávne vykonanú údržbu spôsobí nepohodlie a zdržania. Avšak škála rizík a ich dopadov na ľudské životy, zdravie, majetok, obývané územie či chránenú prírodu je omnoho väčšia a dramatickejšia.

Zložité rozhodovanie

Komplexnosť problematiky rizika ilustruje prevádzka rozvodov plynu, vody, tepla či chladu. Potrubia sú často zakopané hlboko v zemi a vystavené vplyvom prostredia, tlakom, korózii, záplavám, zosuvom pôdy, ľudským zásahom, krížením sa inými sieťami a ďalším. Súvisiace technológie a stroje sú zložité a mnohé ich súčasti sa nachádzajú v spletitých zapojeniach na nedosiahnuteľných miestach. Navyše pozostávajú z častí v kvalitatívne odlišnom prevádzkovom stave. Ako sa postarať o to, aby sa žiaden detail nedostal do stavu, v ktorom by mohol ohroziť ľudí, majetok či samotný biznis? Ako zabezpečiť, že v prípade nepredvídanej udalosti existuje dostatok informácií na čo najrýchlejšie minimalizovanie jej dopadu? Ako zaistiť, že žiadna z rizikových súvislostí neostane skrytá?

Posudzovanie rizika

Je potrebné od začiatku sa pozerať na správu a prevádzku so zreteľom na možné problémy. Bežne sa totiž stáva, že bez hĺbkovej analýzy sa investuje do vecí, ktoré v skutočnosti nepredstavujú riziko a naopak. Keď sa však do úvahy vezmú prevádzkové parametre, ich vzájomné pôsobenie, pravdepodobnosť výskytu rizika aj jeho dopad, identifikovanie potreby opráv a údržby sa zmení. Nestane sa, že zariadenie v relatívne vyhovujúcom stave sa neopraví a jeho porucha spôsobí vážne ohrozenie. A stroj, ktorý je síce v zlom stave, no jeho zlyhanie nebude mať žiaden dopad, nebude vyžadovať zásah. Firmy sa takto cielene starajú o dôležitejšie a viac rizikové zariadenia, čo buď ušetrí zdroje alebo ich uvoľní na dôležitejšie investície.

Systémy pre manažment

Špeciálne informačné systémy zamerané na riziko vyvíja YMS už skoro dve dekády. Automaticky zberajú, ukladajú a vyhodnocujú údaje zo všetkých častí priemyselných prevádzok a sieťových infraštruktúr. Identifikujú možné ohrozenia, navrhujú najvhodnejšie nápravné opatrenia a simulujú ďalší vývoj rizík v čase. Kľúčovou súčasťou systémov je prepočítavanie finančnej náročnosti rôznych variant nápravných opatrení. Riziko sa tak vyhodnocuje z pohľadu technickej aj finančnej náročnosti. Aj preto sa systémy využívajú nielen na riziko, ale aj na šetrenie nákladov.

Inteligentné technológie

Systémy od YMS obsahujú najmodernejšiu technológiu – predovšetkým biznis inteligencie (Business Intelligence), strojové učenie (Machine Learning) a internet vecí (Internet of Things). Pokročilé nástroje automaticky získavajú a ukladajú obrovské množstva dát (Big Data), monitorujú široké spektrum vlastností v takmer reálnom čase, vykonávajú hĺbkové analýzy. Napríklad hľadanie skrytých súvislostí a väzieb či predpovedanie budúcich stavov. Analyzujú aj kedy, kde a ako môže riziková situácia nastať. Krízam sa dá takto úplne predchádzať, prípadne promptne zakročiť pred tým, ako reálne nastanú.

Simulačné modely

Postupnosť tvorby systému je rovnaká v každom veľkom biznise či službe (odlišnosti sú v obsahu systému, teda v spracúvaných údajoch a vykonávaných analýzach). Odborníci na základe skúseností z praxe identifikujú potenciálne ohrozenia a priradia im váhu podľa pravdepodobnosti, že nastanú a dopadu, ktorý budú mať. Nasleduje zostavenie matice rizík a napojenie na sledované prevádzkové parametre z rôznych spôsobov monitorovania a zberu, aj ostatné prepočítané aj predpokladané dáta o rizikách. Nastavia sa potrebné analýzy. Následne sa digitálnou simuláciou vymodeluje pravdepodobnosť výskytu rizikových udalostí. Simulácia pokračuje modelovaním toho, ako sa riziková situácia zmení ak spoločnosť podnikne zamýšľané nápravné opatrenie, koľko ju bude vykonanie opatrenia stáť, o koľko sa zníži skutočné riziko, prípadne či sa riziku podarí úplne predísť.

Pokoj pre manažment

Cieľom je kontrolovať a riadiť všetky druhy rizika a šetriť peniaze na opravy a údržbu. Výstupy sú určené pre manažment spoločností – prezentujú sa vo forme grafov a v zrozumiteľných vizuálnych formách. Pomáhajú včas odhaliť číhajúce nebezpečenstvá a do posledných detailov sa pohrať s plánovaním variantov ich odstránenia tak, aby sa riziko znížilo čo možno najviac pri vynaložení čo možno najnižších nákladov. Modelovanie ročne ušetrí rádovo stotisíce EUR pri opravách a údržbe, ktoré sa vykonávajú s istotou a cielenou presnosťou.

 

Článok vyšiel v rubrike „IT Pro“ časopisu PC Revue (jún 2017).