9. januára 2022 – V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa do posledného relevantného detailu zmapuje viac ako 700 krajských budov. Ide o prípravu na zavedenie nového systému pre správu budov. Bude to najkomplexnejší možný prístup k nastoleniu prehľadu, poriadku a k celkovému zlepšeniu hospodárenia s nehnuteľným majetkom kraja. 

Úplne nový systém pre kraj

BBSK sa do zefektívnenia pustil komplexným a pomerne radikálnym spôsobom. V projekte, na ktorom pracuje tím YMS s partnermi, ide o zavedenie úplne nového systému, tzv. asset manažmentu, ako nástroja na správu budov patriacich kraju. „Cieľom je dlhodobo zabezpečiť kraju všetky výhody, ktoré so sebou centrálny systém nesie. Predovšetkým prehľad o prevádzke a energetickej náročnosti každej budovy a ich vzájomné porovnanie. Ďalej energetické a prevádzkové analýzy, na základe ktorých vedenie BBSK môže pristúpiť k zmenám, investíciám, či iným rozhodnutiam v prospech kraja a jeho obyvateľov,“ vysvetľuje Radovan Hilbert, Riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS.

Online integrácia na údaje katastra

Vzhľadom na to, že ide o veľké množstvo budov rozmiestnených po celom území mesta, riešenie bude obsahovať aj geografický informačný systém. Konkrétne špeciálny typ mapy pripravenej pre použitie v agendových systémoch, tzv. mapový plugin. Okrem toho bude momentálne najpokročilejším možným spôsobom prepojený priamo na údaje katastra nehnuteľností. „Systém asset manažmentu BBSK napájame priamo na elektronické vizuálne aj nevizuálne služby katastra. V praxi to znamená, že každý užívateľ systému bude v každom čase pracovať s aktuálnymi online údajmi priamo z databázy katastra. Nemôže tým dôjsť k práci so zastaralými alebo neplatnými údajmi, čo je v prípade tak obrovského množstva nehnuteľností doslova kritickou požiadavkou. V dnešnej dobe ide o najplnohodnotnejšie napojenie externého systému tretej strany na kataster, aké je možné realizovať a dokážeme ho už ponúknuť každému nášmu klientovi,“ pokračuje Radovan Hilbert.

Pilotná fáza a postupné „kŕmenie“ systému

Pre účely presných energetických analýz sa budú budovy mapovať do najhlbšej možnej úrovne prevádzkového detailu. V každej budove prebehne dôkladná inventarizácia až na úroveň rozvodnej sústavy a vyhradených technických zariadení (VTZ), ako sú výťahy, šachty a rozvodné skrine. „Identifikovali sme 6 rôznych kategórií budov, do ktorých patria nemocnice, školské budovy, domovy sociálnych služieb či kultúrne zariadenia. V rámci pilotných fáz zavádzania systému YMS pripraví všetky potrebné kategorizácie, postupy a metodiky a naleje do systému dáta pilotne zmapovaných budov. Zaškolí používateľov systému tak, aby mohli novú databázu postupne naplniť rovnakým spôsobom údajmi o všetkých budovách,“ uzatvára Radovan Hilbert.

Energetický a prevádzkový manažment

Po ukončení napĺňania dátami bude mať BBSK k dispozícii analýzy a centrálne vyhodnotenia energetického stavu každej budovy. Bude poznať všetky prevádzkové parametre vrátane stavov meračov, spotreby vody, vykurovania či klimatizácie na každý meter budovy. Postupom času bude mať v rukách dostatok analytických výstupov na rozhodnutia smerom k znižovaniu energetických nákladov a zlepšovaniu hospodárenia s budovami.