Novinky

10. júna 2020 –

Už tretí rok vykonávajú zamestnanci YMS, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) s dobrovoľníkmi čistenie obydlí dnes vysoko ohrozených druhov plazov a obojživelníkov v lokalite Národnej prírodnej rezervácie Čabraď, v tzv. Haďom údolí.

Cieľom manažmentových opatrení na území s piatym, teda najprísnejším stupňom ochrany, je potlačiť sukcesiu t.j. zarastanie burinami a náletovými drevinami. Tie v rokoch keď sa o územie nikto nestaral pokryli celé podhradie, čím vzácne plazy a obojživelníky pripravili o vhodný biotop a teda miesta na vyhrievanie sa, úkryty, liahniská aj zimoviská. „Po treťom roku zásahu sa výrazne rozšírila celková plocha, na ktorej sa darí udržiavať sukcesiu a obnovovať podmienky pre návrat chránených druhov, kvôli ktorým bola rezervácia s najvyšším druhom ochrany vyhlásená,“ hovorí Milan Kánya, výkonný riaditeľ YMS, ktorý sa ochrane a poznaniu plazov a obojživelníkov venuje už 20 rokov.

„Tento rok sme zaznamenali výrazný nárast pozorovaných druhov, aj ich počet na udržiavaných miestach. Je to jasný signál, že naša práca prináša ovocie a tieto zvieratá sú schopné opäť v lokalite prosperovať,“ dodáva Milan Kánya. Ide o niekoľko vzácnych druhov: jašterice múrová a zelená, slepúch lámavý, užovka obojková, hladká a stromová. Predovšetkým užovka stromová, ktorá sa v povodí Litavy kedysi hojne vyskytovala, bola pred čistiacimi prácami pozorovaná len veľmi výnimočne. Posledné dva roky ju náš tím videl pri každej návšteve, dokonca po každý raz iné jedince, čo znamená, že návrat populácie užovky stromovej bude pri zachovaní úrovne starostlivosti o územie veľmi pravdepodobne možný.