Novinky

8. marca 2017 –

Nové nariadenia EU pre obchodovanie s kapacitami na prepravu zemného plynu si vyžiadali viacero zásahov do elektronického obchodného dispečingu yCapacity.

Zapracovali sme požadované funkcionality a zaujímavé vylepšenia, ktoré obchodným dispečerom zjednodušili bežné pracovné činnosti.

Európske nariadenie č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, tzv. REMIT, rozoberali médiá už viackrát, vrátane portálu energia.sk: Plynárenský systém reportuje podľa nariadenia REMIT. Menej známy je tzv. FDA mechanizmus „využi to, inak strácaš“ (z anglického Firm Day-Ahead „Use-it-or-Lose-it“). „Mechanizmus vznikol ako nástroj pre poskytnutie dodatočnej prepravnej kapacity. Ak si užívateľ prepravnej siete objedná na prepravu množstvo menšie ako je jeho zakúpená kapacita, nevyužitú časť tejto kapacity ponúkne Eustream iným potenciálnych záujemcom. Takisto sú pôvodnému vlastníkovi obmedzené práva na dodatočnú zmenu prepravovaného množstva. Systém mu už nedovolí radikálne znížiť pôvodne nominované množstvo plynu, napríklad zo 100 MWh na 0 MWh, čo sa v minulosti bežne dialo,“ vysvetľuje podstatu zmeny projektová manažérka tímu yCapacity v YMS, Zuzana Palšovičová.

Za novými nariadeniami stojí hlavne Európska komisia, Brusel a združenie ENTSOG. „Regulatívy v plynárenstve pomáhajú zabezpečiť transparentné podmienky pre všetkých hráčov na trhu so zemným plynom. Každá legislatívna novinka však pre nás znamená zásah do obchodného dispečingu. Doteraz sme TIS úspešne aktualizovali vo všetkých prípadoch a bez omeškania sme naplnili všetky legislatívne požiadavky. Pripisujem to hlavne našej dlhodobej spolupráci s YMS, ktorá je na vysokej odbornej aj technickej úrovni. Vďaka tomu sme pripravení aj na zavedenie ďalších produktov na vyžiadanie regulátora, európskych noriem alebo samotného trhu,“ popisuje dôsledky zavádzania regulatívov vedúci komerčného dispečingu spoločnosti Eustream, Jaroslav Macák.

Nárast počtu a zložitosť európskych noriem kladú na dispečerov nové nároky a zvyšujú množstvo ich pracovných povinností. Počas jedného dňa dispečer prijíma nominácie na nasledujúci deň, rieši zmeny, renominácie prebiehajúceho dňa a vybavuje požiadavky zákazníkov na zakúpenie kapacity. Popri tom intenzívne komunikuje s technickým dispečingom a susednými operátormi, ktorí spravujú nadväzujúce prepravné siete okolitých krajín. Denne spracuje množstvo údajov – požiadaviek z trhu, pričom každý jeden údaj musí preveriť a podrobiť ho viacerým kontrolným mechanizmom. „Aby sme dispečerom uľahčili prácu, implementovali sme do TISu nástroj pre automatizovaný výkon niektorých činností – tzv. autopilot. Ten automaticky kontroluje každý údaj, odosiela ho susedným operátorom a ak je všetko v poriadku, nominácie potvrdí zákazníkom. V prípade, že autopilot identifikuje pri kontrole nesúlad, ktorý vyžaduje zásah dispečera, automaticky ho upozorní emailom a sms správou. Zavedením autopilota dispečeri získali nástroj, ktorý ich čiastočne odbremenil od rutinných činností a zefektívnil každodenný proces riadenia agendy plynárenského dňa,“ hovorí o zaujímavej novinke informačného systému TIS prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.

 

Ilustračné foto: YMS