Novinky

5. augusta 2017 –

Rozhodnutia s dlhodobým dopadom na biznis a jeho okolie ovplyvňuje veľa faktorov ukrytých v množstve dát. O ich inteligentné získanie, prepojenie a analýzu sa postará Manažment priestorového rozhodovania. „Pri jeho tvorbe sme čerpali z 27 rokov skúseností s priestorovými dátami, z úspešných dlhodobých partnerstiev so zákazníkmi a hĺbkových znalostí potrieb priemyselných podnikov a štátnych organizácií. Preto je presne zameraný na to, čo potrebujú top manažéri – rozhodovať na základe kompletných informácií, simulovať varianty rozhodnutí a ich potenciálne dopady predtým, ako sa skutočne správne rozhodnú“, predstavuje nový manažérsky nástroj výkonný riaditeľ YMS, Milan Kánya.

MPR posúdi potenciál umiestnenia strategických zámerov a vymodeluje riziká spojené s ich realizáciou. „Systém využíva matematické algoritmy výpočtu potenciálu a indexu relatívneho rizika. Pracuje so všetkými dostupnými dátami. Pokročilé analýzy simulujú podmienky konkrétneho projektu“, popisuje prínos riešenia Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS.

Simulácia podmienok a dopadov je našou špecialitou. „MPR modeluje scenáre, ktorých aplikácia môže zvýšiť potenciál zvoleného územia. Simuluje zmenu výšky vypočítaného potenciálu pre každý scenár a hľadá taký súbor opatrení, ktoré maximalizujú potenciál územia“, rozvádza Radovan Sunega skutočnú pridanú hodnotu MPR. Rovnaký princíp uplatňuje MPR aj pri identifikovaní a modelovaní potenciálne rizikových oblastí. „Modeluje scenáre, ktoré pomôžu znížiť resp. zvládnuť riziko v akceptovateľnej miere s variantami nápravných opatrení. Simuluje zmenu rizika pri aplikovaní každého scenára. Vypočítava výšku rizika a hľadá optimálne riešenie jeho zníženia pre rizikovú oblasť“, dodáva.

Systém MPR využijú priemyselné podniky, správcovia líniových infraštruktúr (elektrika, voda, plyn, teplo, chlad), správcovia dopravnej infraštruktúry (cesty, železnice, vodná doprava), podniky verejnej správy (lesníci, ochranári, pôdo-, vodo- a lesohospodári), spoločnosti disponujúce komplexnou technológiou či rozľahlým spravovaným územím.

 

Infografika: YMS.