Novinky

3. mája 2017 –

Ďalší dlhoročný partner YMS, spoločnosť Eustream, prešiel na novú generáciu geopriestorového informačného systému, webový mapový portál ySpatial, opäť od YMS.

Pôvodný GIS distribuoval priestorové údaje do Integrovaného technického informačného systému (ITIS) viac ako 10 rokov a v čase svojho zavedenia patril medzi prvé progresívne systémy tohoto typu.Pre prechod sa Eustream rozhodol z dôvodu rýchleho vývoja webových technológií a s cieľom modernizovať GIS na všetkých úrovniach – databázovej, aplikačnej aj klientskej.

Základnou požiadavkou bolo zaviesť novú mapovú aplikáciu tak, aby proces zmeny čo najmenej obmedzil funkčnosť ostatných technických systémov. GIS Eustream totiž zásobuje dátami všetky ostatné aplikácie, z ktorých mnohé plynári využívajú pre každodenné rozhodovanie. Obsahuje viac ako 300 rôznorodých mapových tried od armatúr cez dáta katastra nehnuteľností, sústavu národných chránených území až po korózne riziká pôdy.

ySpatial je rýchly a má intuitívne užívateľské prostredie, v ktorom užívatelia k priestorovým dátam pristupujú cez „obľúbené mapové triedy v obľúbenej lokalite“ obdobne, ako sú zvyknutí z webových prehliadačov. Objekty hľadajú šikovným vyhľadávaním nad vybranými mapovými triedami, ako sú oprava na plynovodnom potrubí, katastrálne územie, technologický objekt, stanica katódovej ochrany, číslo parcely a iné. „Rýchlosť odozvy zabezpečuje systém dlaždíc (tiles). Dlaždice sú predpripravené obrázky, ktoré sú uložené na serveri a na vyžiadanie ich mapový server posiela klientovi. Používame ho na statické dáta. Dynamicky poskytujeme dáta tam, kde sa zmeny na plynárenskej technológii vykonávajú na dennej báze. Vďaka kombinovanému prístupu sú dáta stále aktuálne a pritom sa systém nespomaľuje. Menej sú zaťažení aj administrátori systému aj hardvér, pretože častá údržba dlaždíc taknie je nutná,“ vysvetľuje Štefan Hudák, projektový manažér YMS.

ySpatial obsahuje aj pokročilé analytické funkcie. Jednoduchými príkladmi sú analýza výsledkov diagnostických meraní a súvislosť s geologickými faktormi pomocou priestorového prieniku, alebo pokrytie plánovaných opráv v kontexte s dátami katastra nehnuteľností pre potreby vstupu na pozemok. Dôležitou funkciou je 3D profil priebehu línie, ktorý sa tvorí z 3D dátovej základne, teda priestorových údajov a súradnice „Z“. Užívateľ kliknutím v mape zistí nadmorskú výšku vybraného bodu na trase plynovodu, minimálnu a maximálnu nadmorskú výšku na trase medzi dvoma technologickými objektami.

ySpatial je platformou, ktorá integruje celý technický informačný systém Eustream. Užívatelia si vďaka tomu dokážu v mapovom portále zobraziť napríklad aj opravu na plynovodnom potrubí, ktorá je naplánovaná v inom module (napr. yPipe). Rovnako je to s množstvom dát, ktoré vznikajú v iných aplikáciách ITIS a prostredníctvom GIS-u sa zobrazujú používateľom v inom užívateľskom náhľade ako v domovskej aplikácii. Unikátny je aj rozsiahly sieťový model fungujúci na pozadí plynárenskej technológie. Umožňuje pri označení miesta poruchy vypočítať 2D a 3D dĺžku potrubia, vodný objem plynu a plochu nadzemných potrubí. Výpočet môže vykonať ktorýkoľvek pracovník registrovaný v doméne spoločnosti bez potreby ďalšieho licencovania produktu.

Spoločnosť Eustream je partnerom YMS už viac ako 25 rokov. Prechod na najnovšiu generáciu geopriestorového informačného systému je ďalším krokom na mape úspešnej dlhodobej spolupráce.

 

Ilustračné foto: YMS.