Novinky

14. apríla, 2023 – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) pracuje s tímom YMS na novom informačnom systéme, Centrálny údajový repozitár (IS CÚR). Rozsiahly a ambiciózny projekt premení dve sekcie odborných činností ÚKSÚP na kompletne digitálne. 

Vysoký štandard

IS CÚR bude v súlade s technologickým štandardom pre informačné systémy vo verejnej správe. „Pôjde o webovú aplikáciu
v modernej servisne orientovanej softvérovej architektúre z modulov a mikroslužieb,” uvádza tvorca zadania ÚKSÚP, špecialista na rozvojové IT projekty, RNDr. Jozef Izakovič. „Dôraz sme kládli na jasné procesy, čisté dáta a elektronické služby z pohľadu životných situácií klientov, teda občanov, podnikateľov a iných orgánov verejnej správy. Pri dátach zachováme princíp jedenkrát a dosť, požiadavku na otvorenosť a živosť registrov, v zmysle neustáleho udržiavania ich správnosti a aktuálnosti,” pokračuje Jozef Izakovič.

Projektové riadenie

„Projekt riadime tzv. vodopádovým spôsobom s prvkami agilnosti. To znamená, že IS CÚR je rozdelený na viacero samostatných modulov (odborné registre) a prierezových modulov (napr. správa subjektov, GIS, reporting, plánovanie a evidencia kontrolných činnosti a pod.), ktoré sa pripravujú vo viacerých etapách. Odborné tímy ÚKSÚP testujú a pripomienkujú hotové funkčné moduly. Vnímame to ako významný benefit pre zákazníka oproti zvyčajnému odovzdávaniu celých systémov až na konci projektu. Predchádzame tak potenciálnym prekvapeniam a riešime nezrovnalosti priebežne. K dobrému výsledku prispieva aj spôsob tvorby modulov, tzv. vodopád, teda za sebou nasledujúce fázy dátovej, funkčnej a procesnej analýzy, návrhu, vývoja, nasadenia a testovania,” popisuje riadenie tvorby IS CÚR projektový manažér YMS, Jozef Vodný.

Registre dát a rizikovosť subjektov

„IS CÚR poskytne aj nadstavbové funkcie pre hodnotenie rizikovosti subjektov evidovaných v odborných agendách ÚKSÚP, pričom toto hodnotenie bude postavené práve na analýze evidovaných údajov. Do hodnotenia rizika budú okrem iného vstupovať aj údaje z výkonu štátnych odborných kontrol, ktoré sú jednou zo základných činností ÚKSÚP. Zároveň bude systém poskytovať nástroje pre plánovanie kontrol aj na základe výsledkov z hodnotenia rizikovosti subjektov,” vysvetľuje hlavná biznis analytička projektu za tím YMS, Veronika Horníková. „Údaje v IS CÚR bude využívať celá organizácia podľa určených kompetencií, čo znamená, že každý užívateľ bude mať k dispozícii všetky údaje, potrebné pre plnenie svojich pracovných úloh. Veľkou výzvou v procese budovania systému je analýza existujúcich dát, ktoré sú v súčasnosti z veľkej časti izolované na odborných útvaroch. Na to, aby systém fungoval efektívne, jednotlivé agendy zjednocujeme a čistíme od redundantných dát. Pretože každý informačný systém je len taký dobrý, aké kvalitné údaje obsahuje
a poskytuje,” uzatvára Veronika Horníková.

____________

ÚKSÚP je štátna rozpočtová organizácia pod Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vykonáva štátnu odbornú kontrolu, skúšobníctvo a odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva. Tvorí a inovuje legislatívu, metodiky a postupy. Špecialisti ÚKSÚP publikujú, prednášajú, dávajú expertízne stanoviská a odborné poradenstvo, a tiež udržiavajú odborné kontakty so zahraničnými partnermi a inštitúciami v oblasti skúšobníctva a kontroly.