Novinky

30. novembra, 2023 – Témou „Dáta v boji s krízami“ prispela YMS k česko-slovenskej konferencii Copernicus Forum a Inspirujme se 2023, o moderných technológiách a ľudskom potenciáli pre podporu zberu, tvorby a využívania dát o planéte Zem.

Rozprávali sme sa s Radovanom Hilbertom, riaditeľom pre rozvoj obchodu YMS, a.s., ktorý nás na konferencii zastupoval.

Koncom novembra ste vystúpili na konferencii Copernicus forum a Inspirujme se 2023 v planetáriu v Brne, spolu s ďalšími spíkrami z oblasti využívania geopriestorových údajov a systémov z verejného a akademického sektora. Ako sa YMS do tejto spoločnosti dostala?

YMS je už mnoho rokov certifikované výskumné laboratórium a podieľa sa na domácich aj európskych projektoch výskumu a inovácií. Okrem toho sme partnerom Európskej vesmírnej agentúry a máme za sebou dva po sebe nasledujúce úspešné projekty spracovania satelitných dát. Za jeden z nich, ySpace, známy ako vesmírny prekladač, sme dokonca získali cenu ministra hospodárstva, Inovatívny čin roka.

Dáta o území, ich získavanie, spracovanie, interpretácie a publikácia je našou hlavnou doménou. Kombinácia know-how, skúseností a dlhodobej stability pre rôzne domény nás prirodzene posunula medzi uznávaných hráčov v danej oblasti. Vieme ako moderné technológie použiť na rýchle, kompetentné a dátami podložené rozhodovanie.

Prezentovali ste tému „Geodáta v boji s krízami“. Krízy, ako aj tie súvisiace s klimatickou zmenou, sú dnes najaktuálnejšou témou celosvetovo a dáta sú rozhodne pri mitigácii ich negatívnych následkov na spoločnosť kľúčové. Ako sa s nimi v tejto súvislosti pracuje? Čo si máme pod tým predstaviť?

Jedna časť konferencie pojednávala o predovšetkým o využití a využívaní satelitných dáta z dlhodobého európskeho programu Copernicus. Program bezplatne sprístupňuje satelitné snímky zo satelitov Sentinel odborníkom a firmám, ktoré ich môžu spracovávať a používať pre zlepšovanie všetkých sfér života. Partnerstvo s Európskou vesmírnou agentúrou a účasť na programe boli pre nás ako GIS firmu logickým krokom hneď ako sa príležitosť otvorila. Satelitné údaje, ktoré na týždennej báze zberajú údaje umožňujú sledovať prebiehajúce procesy. A to je práve pri riešení krízových situácií veľmi dôležité. Boli sme jednou z prvých firiem, ktoré sa do programu na Slovensku v segmente „downstream“ zapojili (časť vesmírneho výskumu zaoberajúceho sa vyhodnocovaním údajov získavaných z družíc).

Aj vďaka satelitným snímkam dnes v našich softvéroch môžeme kombinovať takmer všetky dostupné dáta. Pozeráme na objekty záujmu na Zemi, pracujeme s dátami získanými na povrchu, ale aj zhora zo satelitov, niekedy dronov, lietadiel. Získavame komplexnejší možný pohľad na územie, na prírodné zdroje ako lesy či vodu, na infraštruktúru ako potrubia, cesty, železnice, na vybrané javy a fenomény ako napríklad erózia či sucho alebo krízové udalosti ako povodne, požiare, extrémne meteorologické javy a podobne.

Predstavujeme si teda dôkladne dátovo zmapované územie, infraštruktúru alebo fenomén. Čo nasleduje? Ako sa tieto dáta použijú v praxi?

Dáta v systéme sú úvodný krok, po ktorom nasleduje ich spracovanie a hodnotenie. To je spravidla najťažšia časť procesu, pretože obsahuje analýzy, kombináciu znalostí procesov a opatrení v danom odbore a znalostí o možnostiach technológií. Odborníci na lesníctvo, vodohodpodárstvo, pôdohospodárstvo, infraštruktúru a tak ďalej spájajú sily s expertmi na technológie a výsledkom sú systémy, ktoré pomáhajú odborníkom posunúť konkrétne expertné rozhodovanie na úplne novú úroveň. Často sa pri implementácii dostávame do tvorivého víru, keď realizácia čiastkového kroku zrazu otvorí zúčastneným obzory pre nové nápady, ktoré sa následne realizujú.

Pomocou satelitných snímkou je možné sa prepínať v časových rezoch a sledovať, ako sa trend vyvíja, porovnať dáta z terénu aj satelitov, porovnať územia, vývoj, fenomény, modelovať vo virtuálnom priestore zásahy a otestovať ich dopady ešte skôr, ako čokoľvek podniknú. Je to reálne riešenie v štvorrozmernom priestore.

Uvádzate konkrétne oblasti, máte tieto technológie nasadené v praxi? Kde už pomáhajú?

Naše systémy sú prospešné a použiteľné v celom cykle redukcie dopadov katastrof (disaster risk reduction cycle). Bežný cyklus znižovania rizika vyplývajúceho je zložený zo štyroch etáp/fáz: prevencia, pripravenosť, reagovanie a obnovu.

Menovite v rámci prevencie naše riešenia ySpatial, ySpace a yAgenda umožňujú systematizáciu rôznych druhov údajov do komplexného pohľadu, hodnotia sa, analyzujú sa rôzne možné smery vývoja – prognózy. Používajú ich mnohí naši klienti, od lesníkov cez cestárov po plynárov, tiež veľa klientov vo verejnej správe. Napríklad v systémoch využívaných lesníkmi sú evidované prístupové cesty pre záchranárske zložky, miesta možného odberu vody pre potreby hasičského a záchranného zboru, umiestnenie lekárničiek… všetko tak, aby sa v prípade potreby nestráca čas hľadaním potrebného.

Druhou fázou je pripravenosť. Tá je zameraná na monitoring, systémy včasného varovania a vyrozumenia. V závislosti od sledovaného fenoménu sa kombinujú údaje získané v „reálnom“ čase s údajmi získanými v predchádzajúcej fáze. V pripravenosti uvediem príklad výskumného projektu FalcoGuard, ktorý sme práve ukončili v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami financovaného z výziev Ministerstva obrany. Išlo o základný výskum využitia dronov a triangulačných výpočtov polohy pozemného požiaru pri rýchlej detekcii lesných požiarov (link na článok).

Fáza reagovania ide predovšetkým o čo najrýchlejšiu reakciu v konkrétnej situácii. V tejto fáze je najdôležitejšie rýchly zber informácií, ako aj vytvorenie takzvaného jedného miesta pravdy. Údaje, ktoré všetci zapojený používajú musia byť jednoznačné a jedinečné. Okrem toho príde veľmi vhod, ak existuje systém, ktorý na základe dostupných informácií situáciu vyhodnotí a ponúkne možné riešenia. Takýto systém sa nazýva systémom pre podporu priestorového rozhodovania. YMS má vo svojom portfóliu takýto systém. Je to systém yDecision, ktorý dnes napríklad používajú plynári na hodnotenie rizika na potrubiach, cestári na hodnotenie rizikovosti ciest.

Záverečná fáza – obnova by mala byť čo najefektívnejšia, je potrebné na základe údajov zhodnotiť kde je potrebné začať, kde pokračovať. Obnovený systém by mal, poučený z krízy, byť odolnejší pre prípadné opakovanie katastrofy. V tejto fáze pracujeme s riešeniami ySpatial, ySpace a yAgenda.

Jednoducho povedané, systémy YMS sú pripravené pomáhať pri znižovaní negatívnych dopadov klimatickej zmeny na každom fronte.

 


Viac o téme Dáta v boji s krízami pre Vás pripravujeme do Ročenky YMS 2024.