yAgenda je moderná technologická platforma zložená z viacerých modulov, ktorá pomáha organizáciám premeniť sa z papierových na elektronické.

yAgenda je súbor postupov na transformovanie organizácií na moderné a digitálne.

Pre úplnosť rozlišujeme aj pojmy „elektronizácia“ a „digitalizácia“, ktoré sa často mylne používajú ako synonymá. V skutočnosti majú veľmi rozdielny význam, ktorý spočíva v spôsobe, akým sa papierové organizácie premieňajú na elektronické.

Rozdiel spočíva v spôsobe, akým sa zmena udeje. Digitalizácia jednoducho prevedie existujúce procesy do elektronickej podoby, kým za elektronizáciou sa skrýva hĺbkový pohľad na prácu organizácie, dôkladná analýza toho, čo je potrebné a efektívne a vynechanie neslúžiaceho.

Kľúčom k úspešnej premene je kvalitná platforma, postupné flexibilné napredovanie a hĺbková spolupráca na všetkých úrovniach organizácie. Modulové riešenie yAgenda kombinujeme s vlastným postupom elektronizácie na princípoch tzv. agilného riadenia.

Každú organizáciu rozoberieme na logické celky a spolu s internými odborníkmi ich analyzujeme a navrhujeme optimálne postupy tak, aby robili len to, čo prináša hodnotu, boli čo najprehľadnejšie, najjednoduchšie a maximálne využívali softvérovú podporu.

Celý proces prebieha „agilne“, teda rýchlo, flexibilne a interaktívne. Kým skupina analytikov rozoberá jeden celok, tím programátorov kóduje druhý a testeri na strane klienta hodnotia prácu s ďalším už nadizajnovaným a implementovaným celkom. Odborníci na obidvoch stranách, u klienta aj v YMS, pracujú nepretržite a opätovne testujú, hodnotia a vylepšujú každý jeden celok dovtedy, kým s ním nie je klient spokojný. 

Stiahnite si predstavenie riešenia yAgenda