21. marca 2024 – Tentokrát sa lesníci z Lesov Slovenskej republiky (LSR) a technologickí experti z YMS stretli v Banskej Bystrici, aby sa opäť spoločne intenzívne pozreli na mapový portál WebGIS a agendovú aplikáciu Pozemkár.

„Spolupráca YMS a LSR úspešne trvá už od roku 2006. Výročné konferencie používateľov a tvorcov systémov poriadame pravidelne s cieľom dôkladne poznať vyvíjajúce sa potreby lesníkov v oboch systémoch a spoločne plánovať rozvoj. Tradíciu konferencií prerušila pandémia no tento rok sme ju s potešením obnovili v srdci Slovenska, v Banskej Štiavnici,“ hovorí výkonný riaditeľ YMS, Róbert Franček.

 

Prepracovaný mapový portál

WebGIS využíva skoro 1,500 lesníkov a ročne v ňom vykonajú asi 8,5 milióna operácií. Slúži im na komplexný prehľad o programe starostlivosti o les a na monitorovanie plnenia z neho vyplývajúcich úloh.

„Systém je skutočne obľúbený medzi používateľmi, pretože im pomáha efektívne plniť pracovné úlohy. Je to ako tajná zbraň, ktorá nám všetkým uľahčuje život a robí prácu jednoduchšou,“ hovorí GIS analytik LSR a spoluorganizátor konferencie, Ivan Hanula.

„Používatelia majú k dispozícii viac ako 130 mapových služieb z rôznych zdrojov, ktoré im pomáhajú pri rozhodovaní. V IS WebGIS sú vytvorené používateľské role zamerané na rôzne oblasti, ktoré sa v rámci LSR riešia. Majú priradené príslušné mapové kompozície, čo urýchľuje zapínanie potrebných mapových služieb k jednotlivým úlohám riešeným v IS WebGIS. Takto sa používatelia ľahšie orientujú a môžu efektívnejšie vykonávať svoje práce,“ vysvetľuje špecialistka pre GIS LSR, Marcela Mojžišová.

Ocenená mapová platforma

„Lesnícky WebGIS stojí na modernej technológii ySpatial zo softvérového laboratória YMS. Už v roku 2015 ho americká spoločnosť ESRI poctila cenou za špeciálny úspech v GIS (Special Achievement in GIS). V roku 2022 sa podieľal na získaní ceny Inovatívny čin roka ministra hospodárstva. Za riešenie ySpace, ktoré vie automaticky sťahovať satelitné snímky a spracúvať z nich údaje pre používateľa. Konkrétne v LSR sme monitorovali výskyt lykožrúta, pričom výsledky monitorovania pre lesníkov sa zobrazujú vo ySpatial,“ vysvetľuje Radovan Hilbert, riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS.

Spoločný pohľad

Premietli sme si vývoj WebGISu v čase, spokojnosť aj aktivitu používateľov. Symbolické verejné ocenenie získali všetci najaktívnejší používatelia. Tím YMS lesníkom predstavil nové funkčné, technické aj dizajnové vylepšenia, ktoré budú môcť v budúcnosti využívať.

Špeciálne slovo dostal Ivan Pôbiš, lesnícky GIS špecialista vo výslužbe, ktorý stál pri zrode WebGISu a významne sa zaslúžil o jeho široké využívanie a neustály rozvoj. „Pracoval som na lesoch veľmi rád. Poznal som obrovské množstvo dobrých a šikovných ľudí a celé toto dielo, ktoré sme videli, a ktorému ste dali nové kontúry, považujem za dielo spoločné a chcem sa vám za to poďakovať,“ povedal Ivan Pôbiš.

Spokojnosť používateľov

Podľa hodnotenia spokojnosti používateľov LSR s mapovým portálom WebGIS z roku 2022 už teraz 87 percent lesníkov považuje prácu so systémom za jednoduchú alebo viac jednoduchú a 100 percent je s aplikáciou spokojných alebo viac spokojných. „Vždy je však čo vylepšovať a z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica opýtaných by uvítala rozšírené možnosti tlače ako napríklad rotácia mapy v tlači či zmena mierky, prípadne nové 3D funkcionality ako 3D scény a 3D dĺžky trasy a iné“ pokračuje Jozef Vodný vypichnutím námetov na rozvoj z hodnotenia spokojnosti.

Pozemkár – elektronická evidencia 

Pozemkár je aplikácia evidencie pozemkov so zameraním sa vlastnícke a užívacie vzťahy. Hlavný dôraz sa kladie na evidenciu lesného a ostatného majetku vo vlastníctve štátu.

Obsahuje údaje o viac ako 850,000 hektároch pozemkov, z toho je štátnych 670,000 ha v hodnote skoro miliardy EUR. Z aplikácie sa pripravujú podklady pre daň z nehnuteľností, reprivatizačné štatistiky, slúži na vykonanie inventarizácie štátnych pozemkov, podklady pre správu audítora a pod. Ročne sa v aplikácii vykoná skoro 2500 hromadných operácií a upraví viac ako 800 tisíc záznamov.

Lesníkom Pozemkár šetrí veľké množstvo času a automaticky sa stará o to, aby nedochádzalo k chybám či nezrovnalostiam medzi rôznymi zdrojmi údajov.

Okrem toho vyniká napojením na WebGIS cez špeciálne mapové okno, tzv. mapový plugin. To znamená, že správca záznamy eviduje a upravuje cez údaje, ale aj funkciami v mape a synchronizuje sa s WebGISom.

O Pozemkári hovoril garant odboru evidencie pozemkov a reprivatizácie Ján Bobro. „Je to jediný program, ktorý spája tri rozdielne skupiny údajov: údaje evidencie katastra nehnuteľností vedenej na okresnom úrade katastrálnom odbore, údaje tabuľky plochovej ako súčasti Programu starostlivosti o les vyhotoveného podľa zákona o lesoch a údaje z účtovnej evidencie o majetku vedenej podľa zákona o účtovníctve. Pozemkár má v sebe zapracované kontrolné mechanizmy, preto musí neustále reflektovať zmeny v týchto zákonoch. Na základe požiadavky vedenia podniku bola dopracovaná evidencia stavieb vo vlastníctve štátu a správe podniku. Takto bude mať vedenie presnejšie údaje a podklady pri svojej rozhodovacej činnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom,“ vysvetľuje špecifiká aplikácie Ján Bobro.