Máme pokročilé technologické know-how na prácu s vesmírnou technológiou. Tvoríme systémy, ktoré doslova „prekladajú” satelitné snímky do formy zrozumiteľnej manažérom vo všetkých odvetviach. Hneď prvá implementácia vesmírneho prekladača ySpace, ktorý sme v spolupráci s partnermi vyvinuli pre lesníkov, získala ocenenie inovatívny čin roka. Od začiatku roka 2022 pracujeme na druhej implementácii pre poľnohospodárov. O svoje know-how sa delíme vystúpeniami na vedeckých fórach, na konte máme dokonca aj tímové víťazstvo v medzinárodnom vesmírnom hackatone.

Produkčný potenciál polí
V druhej grantovej výzve pomôžeme zasa poľnohospodárom. „Vytvoríme celoplošný pohľad na vývoj úrodnosti na slovenských poliach v čase. Vrátime sa cez archívy satelitov Sentinel a LandSat 25 až 30 rokov dozadu a v prvej fáze projektu zhodnotíme každé pole na západnom Slovensku. Čo bolo na poli za dané roky siate a s akou úrodou. Pre každé pole vytvoríme presné hodnotenie – akým plodinám sa na ňom najviac darí, ktoré časti poľa sú problematické, prípadne akú starostlivosť jednotlivé časti poľa potrebujú. To všetko podložíme reálnymi dátami za desaťročia hospodárenia,” vysvetľuje riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, Radovan Hilbert. Cieľovou skupinou je stredný a vyšší manažment štátu a samospráv, účastný riadenia poľnohospodárskej produkcie. Aj poľnohospodári a farmári, ktorí k pestovaniu chcú pristúpiťs komplexným historickým pohľadom na každé pole. Systém bude tak variabilný, že každý klient dostane to, čo reálne zlepší jeho biznis alebo jeho manažérsku agendu.

Napojenie na eróznu kalkulačku
Nadväzujeme na ocenený vesmírny prekladač ySpace tak, že ho obohatíme o snímky LandSat. Okrem lesnej plochy zmapujeme aj poľnohospodársku pôdu, a tak budeme vedieť monitorovať celé územie Slovenska. „Analýza produkčných blokov ukáže dlhodobý stav úrodnosti pôdy, teda napríklad kde na poliach je organická zložka pôdy potenciálne slabá, vymytá, s nízkou produkciou. Keď chceme ďalej zisťovať, ako to napraviť, identifikujeme dané pole alebo miesto v našej eróznej kalkulačke. Tá nám ukáže, aké agrotechnické alebo pestovateľské opatrenia nám pomôžu tento stav zmierniť alebo zvrátiť. Napríklad, ak kalkulačka ukáže, že odtokové pomery na danom mieste sú príliš vysoké, voda odnáša príliš veľa vrchnej úrodnej časti pôdy, namodelujem spevnenú cestu, vetrolam alebo zatrávnený pás a simuláciou si overím, ktoré opatrenie pomôže pôdu dostať do kondície čo najefektívnejšie,” vysvetľuje synergiu zámeru medzi našimi vesmírnymi a výskumnými projektami Radovan Hilbert.