7. augusta, 2023 – Životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesníctvo, prírodné zdroje a dopady klimatických zmien na ekonomiku sú hlavné oblasti softvérovej expertízy YMS. Technológiami zvyšujeme hodnotu práce v týchto odvetviach. Dôraz kladieme na odbornosť, intuitívnosť a neustále inovácie.

Ochrana verzus hospodársky zisk

„Pre Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) elektronizujeme správu zmlúv v ochrane biodiverzity so všeobecným hospodárskym prínosom. Zmluvy obsahujú činnosti dôležité pre ochranu prírody, ktoré však vlastníkom či správcom dotknutých území spôsobujú ušlý zisk alebo zvýšené náklady. Obmedzením bežného obhospodarovania alebo naopak ochrannou aktivitou nad rámec hospodárenia, čím vzniká hospodárska strata, ktorú kompenzuje štát. Projektové výzvy pre záujemcov o tieto činnosti vyhlasuje ministerstvo životného prostredia a celú agendu správy zmlúv, kontroly vykonaných činností a vyplácania kompenzácií vykonávajú pracovníci ŠOP,“ vysvetľuje Radovan Hilbert, riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS.

Prehľad a riadenie

Elektronické schvaľovanie, vyhodnocovanie a manažment zmlúv zastreší integrovaný systém, tzv. Manažment finančných náhrad.

„Systém pokrýva všetky kroky procesu. Začína výberom lokalít a definovaním potrebných opatrení a činností na týchto územiach. Príkladom môže byť ponechanie mŕtveho dreva kľúčového pre ekosystém, výchova mladých lesných porastov, obnova porastov alebo ochrana drevín pred lesnými zvermi. Nasleduje vyhlásenie projektových výziev, do ktorých záujemcovia o realizáciu aktivít zasielajú návrhy projektov, vrátane kalkulácie nákladov. Schválené projekty prechádzajú do fázy zazmluvnenia, pričom zmluvy sa uzatvárajú na 5, 10 alebo 15 rokov vopred. Príjemca štátnej pomoci potom každý rok vykazuje činnosť a náklady podľa zmluvy, zástupcovia ŠOP vykonajú kontrolu a schvália vyplatenie kompenzácií,“ pokračuje vo vysvetľovaní procesu, ktorý je predmetom elektronizácie, biznis analytik YMS, Peter Bobáľ.

Elektronická agenda zmlúv

Nosnou časťou agendy sú teda uzatvorené zmluvy o starostlivosti alebo o poskytnutí finančného príspevku, následné kontroly ich plnenia a správa finančných tokov. „Systém, známy pod skratkou MaFin, je postavený na YMS platforme yAgenda pre prehľadné, jednoduché a používateľsky príjemné elektronické služby. V prvej časti projektu sme vytvorili moduly pre správu zmlúv a finančných príspevkov. K tomu číselníky, registre a šablóny týkajúce sa evidovaných subjektov, pozemkov a činností. V ďalšom kroku pôjde o vytvorenie platformy pre elektronické podávanie projektov,“ pokračuje Peter Bobáľ. 

Vstup pre ŠOP aj pre žiadateľov

Interná časť systému uľahčuje pracovníkom ŠOP zber a hodnotenie projektov, manažment zmlúv, pravidelné kontroly plnenia činností a vyplácanie príspevkov. „Pointou systému je transparentnosť a okamžitý prehľad, rýchla komunikácia, znížená administratíva, menšie riziko ľudskej chyby a celkovo jednoduchší proces vybavovania procesu od žiadosti po vyplácanie financií,“ pokračuje Radovan Hilbert.

Externá, resp. verejná časť systému bude slúžiť prijímateľom štátnej pomoci. Zatiaľ sa projekty podávajú papierovo a v excelových tabuľkách, a keďže sú obsažné, môže dochádzať k nesprávnemu vyplneniu či chýbajúcim údajom. „Administratívna náročnosť je dnes pre žiadateľov demotivujúca, preto po elektronizácii predpokladá ŠOP SR aj zvýšený záujem o ochranné projekty. Prijímateľ štátnej pomoci už nebude vypisovať rozsiahle množstvo príloh. Systém mu ich z nahodených dát vygeneruje sám, a to priamo v štruktúre definovanej zo strany ŠOP SR,“ dodáva Peter Bobáľ.

Poriadok, registre a mapa

„Najdôležitejším prínosom systému je zmena v spôsobe kontroly. Pracovníci ŠOP SR, ako poskytovateľa štátnej pomoci, doteraz ručne kontrolovali množstvo dokumentov, ako sú faktúry či pracovné zmluvy, a teraz budú všetky dáta prehľadne usporiadané v systéme. Niektoré kontroly vykoná systém automaticky a pracovníka upozorní napríklad na prekročenie výdavkov kalkulovaných v zmluve“, vysvetľuje zmenu v každodennej pracovnej činnosti ŠOP SR Peter Bobáľ.

Samozrejmosťou všetkých agendových systémov od YMS sú dáta v režime jedenkrát a dosť, napojenie na štátne registre a mapový portál. V systéme budú registre prijímateľov, plôch s obmedzeniami bežného hospodárenia, zmluvy, výkony, kontroly i vyplatené náhrady. Všetky dáta súvisiace s mapou si bude môcť užívateľ zobraziť v mapovom portáli napojenom na online dáta katastra.

 

 

____________________

Hlavným cieľom je vybudovanie informačného systému manažmentu štátnej pomoci IS MaFin pre vyplácanie zvýšených nákladov za obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov alebo za požiadavky hospodárenia nad rámec bežného, vyplývajúce z ustanovenia § 60 a § 61 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zo Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatkov č. 1 a 2 zverejnenej v Obchodnom vestníku (prípadne jej aktuálneho znenia v danom čase).

ŠOP SR je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny, vrátane správy jaskýň a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.