21. júna 2019 –

Podrobnejšie o nových funkcionalitách lesníckeho geografického informačného systému ySpatial VLM SR, š. p., sa dozviete v článku z 2. vydania časopisu Vojenské lesy. Svoje údaje v novom GIS-e nájdu všetci odborníci, ktorým systém maximálne uľahčuje a zefektívňuje desiatky najdôležitejších pracovných činností.

Hybnou silou rozvoja GIS-u, ako kľúčového pracovného nástroja, sú preto práve jeho používatelia, ktorí pravidelne prichádzajú s novými námetmi na funkcionality aj dáta. Aktuálna etapa rozvoja zahŕňala nové ortofoto mapy, údaje z vojenského katastra aj dáta týkajúce sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Existujúce Existujúcich nástrojov bolo obohatených o novú funkčnosť ale pribudli aj nové nástroje a funkcie, ktoré doposiaľ používatelia k dispozícii nemali.

Jednou z noviniek je funkcia „EVD“ – Evidencia vyťaženého dreva umožňujúca zobraziť v reálnom čase údaje z externého systému priamo v GIS. Používateľ má možnosť zobraziť údaje pre odvozné miesta, ktoré si vopred vyberie prostredníctvom atribútového alebo priestorového filtrovania. Okamžite tak získa informácie o zásobe dreva alebo zásobe štiepky na vybraných odvozných miestach bez toho aby opustil GIS.

Ďalšou z noviniek je funkcia „Panoráma“. Pomocou tejto funkcie si používatelia majú možnosť zobraziť 360 stupňové fotografie priamo nad mapou.  Získajú tak iný – nový pohľad na údaje zobrazené v mape. Momentálne sú k dispozícii fotografie pre vybrané lesné cesty ale v budúcnosti sa plánuje ich vytvorenie aj pre ďalšie objekty ako napríklad posedy, odvozné miesta a iné. Údaje budeme do systému postupne doplňovať.

Veľmi užitočnou funkciou, ktorá pribudla v novej verzii GIS aplikácie je „Interaktívny pomocník“. Funkcia je určená pre zobrazenie informácii o jednotlivých nástrojoch a funkciách GIS. Jedná sa v podstate o skrátenú verziu používateľskej príručky, ktorá sa zobrazí priamo nad mapou a obsahuje informácie len pre konkrétnu vybranú časť aplikácie. Používatelia tak už v mnohých prípadoch nemusia opustiť aplikáciu a hľadať informácie o nástrojoch a funkciách v používateľskej príručke.

Novinkou je aj funkcia „Aplikačné nastavenia“ pomocou ktorej si používateľ môže meniť svoje vlastné nastavenia aplikácie a prispôsobiť si aplikáciu svojim potrebám. Ide napríklad o predvolený priestorových rozsah pri inicializácii systému, farbu zvýraznenia výberu v mape alebo spôsob ukladania nastavení transparentnosti vrstiev a nastavení prichytávania pri editácii objektov.

K rozšíreniu došlo aj pri generovaní tlačových výstupov. Do aplikácie pribudla funkcia pre viacstranovú tlač mapy. Funkcia je určená pre používateľov, ktorí nemajú k dispozícii veľkoformátové tlačiarne. Viacstranová tlač im umožní rozdeliť tlačový výstup na viacero strán s menším formátom.

Výraznou obmenou prešiel nástroj pre editáciu priestorových objektov v mape. Bolo doplnených množstvo funkcií, ktoré uľahčujú ale aj rozširujú doterajšiu funkčnosť. Pribudli napríklad možnosti pre hromadnú editáciu atribútov objektov, posun a rotáciu objektov v mape, preberanie objektov iných vrstiev spoločne s ich atribútovými hodnotami, mazanie lomových bodov počas editácie, a iné. K rozšíreniu možností došlo aj v nástroji „Zobraziť lokálne dáta“ (ktorý v novej verzii podporuje aj zobrazenie externých KML a KMZ súborov) a v nástroji prevod geometrií (ktorý teraz podporuje prevod geometrií všetkých geometrických typov).

Aby sme používateľom uľahčili prechod na novú verziu aplikácie, vo februári tohto roku prebehlo na generálnom riaditeľstve a na jednotlivých odštepných závodoch školenie užívateľov informačného systému VLM SR, š.p. Okrem iného boli v rámci tohto školenia odprezentované aj novinky v geografickom informačnom systéme. Používatelia mali možnosť stretnúť sa priamo s tvorcami systému a prekonzultovať s nimi ich aktuálne problémy.

Počas školenia boli odprezentované aj technologické novinky v oblasti GIS. Pozitívnu odozvu mali hlavne novinky v oblasti diaľkového prieskumu Zeme a využitia satelitných snímok pre zobrazenie zdravotného stavu vegetácie, vlhkostných podmienok územia, atď. Zaujala taktiež prezentácia zaoberajúca sa možnosťou využitia mobilného GIS vo VLM. Aj preto budú tieto oblasti našou prioritou pre ďalší rozvoj geografického informačného systému vo VLM SR, š.p.

 

Článok v plnom znení vyšiel v 2. čísle časopisu Vojenské lesy pre rok 2019. 

Rozvoj GIS v časopise Vojenské lesy