ySpatial je moderný mapový portál, ktorý radikálne zjednodušuje a modernizuje prácu s mapou a priestorovými údajmi v podnikoch aj organizáciách, ktoré spravujú veľké územia, siete či technológie. 

ySpatial dovoľuje s mapou pracovať každému používateľovi, ktorému prístup k priestorovým údajom a GISu zlepší, skvalitní alebo zjednoduší pracovné úlohy. Takáto zmena filozofie práce s mapou  zrýchľuje a zjednodušuje používanie GISu, aj zásadne rozširuje okruh používateľov. Práca s ySpatial si nevyžaduje osobitné zručnosti, potrebné informácie v mape nájde, prezrie, upraví a vytlačí každý bežný užívateľ počítača.

ySpatial slúži pre prácu s geopriestorovými údajmi, pre získavanie informácií o priestorovo definovaných objektoch a ich vzťahu k okoliu. Intuitívnym dizajnom zjednodušuje, zrýchľuje a zatraktívňuje každodennú prácu s mapou. Je to inteligentný analytický GIS nástroj, ktorý spracúva, integruje a kombinuje priestorové údaje a podporuje ich ďalšie vyhodnocovanie s pomocou priestorových analýz. Má veľké množstvo funkcií, ktoré si klient môže nakombinovať podľa potrieb svojej spoločnosti alebo organizácie. Je navrhnutý tak, aby práca s mapou bola užívateľsky atraktívna a poskytovala radosť z práce s dátami.

ySpatial poskytuje:
 • Zber, spracovanie, správu a aktualizácia údajov o aktívach spoločnosti, s dôrazom na priestorovú zložku.
 • Vyhľadávanie prvkov krajiny a ich lokalizáciu v mape podľa popisných alebo priestorových vlastností a vzťahov.
 • Centralizáciu a harmonizáciu priestorových údajov spoločnosti s cieľom zjednodušeného online prístupu pre veľké množstvo používateľov.
 • Automatizáciu a skvalitnenie procesov v spoločnosti, spojených s priestorovým spracovaním aktív spoločnosti.
 • Podporu výkonu činností terénnych pracovníkov v mobilných zariadeniach.
 • Zásuvný modul pre prácu s priestorovými údajmi v externých informačných systémoch.
Benefity ySpatial v praxi našich klientov:
 • získanie vlastníckych vzťahov priamo z ESKN
 • spracovanie grafickej evidencie v lesnom hospodárstve
 • monitoring a vyhodnotenie zimnej údržby cestnej siete na mapovom podklade
 • reporting výsledkov vyhodnotenia  a monitoringu území s vysokou prírodnou hodnotou
 • získanie informácií o zásobách dreva v lesných porastoch, v odvozných miestach
 • podporné priestorové nástroje pre manažment potrubných dvorov a líniových stavieb
Funkcie ySpatial
 • Priestorové analýzy a výber prvkov do mapy a tabuľky.
 • Zber, spracovanie, správa a aktualizácia všetkých informácií o aktívach spoločnosti a ich stave s dôrazom na priestorovú zložku – polohu objektov.
 • Zjednotenie veľkého množstva roztrúsených informácií do jednotnej informačnej štruktúry a zabezpečenie ich konzistentnosti a jednoznačnosti.
 • Online aktuálne informácie o priestorovom rozmiestnení objektov dostupné všetkým.
Výhody ySpatial
 • Umožňuje okamžité zhodnotenie realizovateľnosti pracovných úloh na základe všeobecných priestorových informácií z oblastí kvality životného prostredia, vodného a lesného hospodárstva, geológie, dopravy atď.
 • Uplatnenie nachádza aj v geomarketingu pri návrhu strategických zmien spoločnosti na trhu.
 • Spracováva široké spektrum informácií o aktívach spoločnosti a vyjadruje ich v grafickej i negrafickej podobe a umožňuje zobrazenie doplnkových multimediálnych informácií k objektom spoločnosti (audio a videosekvencie, fotografie, doplnková dokumentácia).

ySpatial: Mapový portál na inteligentnú prácu so všetkými geopriestorovými dátami (PDF)