30. marca 2021 –

Pilotný výskumný projekt v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie vied sme úspešne ukončili spustením novej aplikácie ySpace. Išlo o vývoj a testovanie nového spôsobu monitorovania poškodení lesa využitím satelitných snímok Sentinel z európskeho projektu Copernicus.

Výsledkom skoro dvojročnej práce oboch odborných tímov je aplikácia ySpace, ktorej obrazové analýzy s vysokou presnosťou určia typ lesného porastu na snímanom území, identifikujú lokality, na ktorých došlo k poškodeniu porastu a kontinuálnym používaním poskytnú jasný pohľad na zmeny, ktoré v lese prebiehajú počas vegetačnej sezóny. Ide o nástroj, ktorý môže doplniť a v niektorých prípadoch nahradiť terénny prieskum priamo na obhospodarovanom území. Nové satelitné snímky rovnakého územia sú dostupné každých päť dní, a preto sú výstupy z analýzy veľmi aktuálne a ich veľkým prínosom je aj možnosť dlhodobo sledovať prebiehajúce zmenové procesy v lese.

Za testovaciu oblasť vybral projektový tím za spolupráce s Lesmi Slovenskej republiky, š.p. približne 360 km2 zalesneného územia v regióne Orava, v odštepnom závode Námestovo. Pre pilotné analýzy sa zvolilo všeobecné monitorovanie porastu, ktoré slúži pre účely evidencie, inventarizácie a monitoring lykožrútom, alebo inak napadnutého porastu, ktorý slúži na včasnú identifikáciu napadnutých oblastí. A práve včasný zásah zabráni rýchlemu vzniku kalamity, ktorá je pre smrekové porasty často fatálna.

 „Pilotný výskum sme sústredili na overenie toho, ako presne dokážeme zo satelitných snímok identifikovať oblasti s listnatým a ihličnatým porastom (bučiny, smrečiny, mladiny, holiny) a odhaliť lokality s výskytom lykožrúta. Vytvorili sme automatizovaný proces, ktorý snímky z dostupných zdrojov sťahuje, vytvára z nich bezoblačné mozaiky, ktoré následne analyzuje. Lesníci tak ako konečný produkt dostanú vo forme obrazových vrstiev, ktoré je možné zobraziť s inými nimi používanými údajmi a sú takto dostupné aj v systéme GIS. Môžu tak sledovať aktuálny stav lesa, ako aj jeho zmeny počas celej vegetačnej sezóny, ktorá je od apríla do augusta,“ hovorí hlavný analytik projektu, Peter Bobáľ z YMS.

Tím YMS vytvoril aplikáciu ySpace ako automatický procesor tak, aby lesníci mohli analýzy využívať bez potreby špeciálnych IT zručností. ySpace pravidelne automaticky sťahuje nové snímky (v časoch, ktoré kapacitne nezaťažujú lesnícky systém), skladuje ich vo veľkokapacitnom dátovom úložisku a spracúva technológiami FMASK a SNAP. Aby sa mohli analýzy finalizovať, je potrebné vygenerovať ďalšie čiastkové údajové sady, akými sú rôzne spektrálne indexy (napríklad normalizovaný vegetačný index NDVI, maska oblačnosti). Tie všetky vstupujú do finálnej analýzy, ktorej výstupy sú následne prístupné nielen v aplikácii ySpace, ale aj v geografickom informačnom systéme ySpatial.

Pilotné nasadenie aplikácie preukázalo, že analýzy pre automatické spracovanie satelitných údajov sú veľmi dobrým nástrojom na podporu lesného hospodárenia. Aj keď empirické overenie skutočného stavu porastu priamo v lese bude vždy primárnym ťažiskom lesníckej práce, automatizované generovanie výstupov analýz nad satelitnými snímkami plnohodnotne doplní a v prípade potreby s pomerne vysokou presnosťou nahradí empirické preverenie. Môže tak pomôcť pri veľmi skorej identifikácii zmien v zdravotnom stave lesného porastu, ktoré povedie k skorším a účinnejším opatreniam a potenciálne zabráni kalamitám či väčším škodám. Zároveň dokáže v krátkom čase poskytnúť dáta z priestorovo rozsiahlych a aj ťažko prístupných oblastí a znížiť tak náklady na terénny prieskum.