8. októbra 2020 –

Predstavitelia YMS a Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) sa po piatich rokoch úspešnej spolupráce na akreditačnom informačnom systéme (AIS) po prvý raz zišli na spoločnom stretnutí aj s koncovými zákazníkmi AIS-u.

Cieľom bol odpočet efektívnosti AIS a nastavenie ďalšej stratégie rozvoja tak, aby bola výsledkom konsenzu celého tímu tvorcov, používateľov a klientov. Stretnutie sa stihlo uskutočniť koncom septembra v Bratislave ešte pred plošným zavedením opatrení súvisiacich s druhou vlnou pandémie.

Účastníkov privítal riaditeľ SNAS, Martin Senčák, ktorý stojí za myšlienkou AIS a je hnacou silou jeho dlhodobého rozvoja. „Elektronizácia verejných služieb sa dostáva do bodu, ktorý preveruje jej fungovanie a praktický úžitok pre klientov. Tím SNAS a YMS vynaložil pred 5 rokmi veľké úsilie na to, aby AIS dostal do podoby funkčnej a užitočnej aplikácie a dnes všetky procesy akreditácie prebiehajú elektronicky. Po piatich rokoch vyhodnocujeme fungovanie AIS, spokojnosť klientov a prioritizujeme ďalší rozvoj, pričom na prvom mieste je cieľ zaviesť elektronický podpis. Ten by odbúral posledné papierovanie, ktorým dnes už sú len zmluvy s externými spolupracovníkmi a výstup akreditácie vo forme udeleného osvedčenia o akreditácii,“ hovorí Martin Senčák.

Nosnou časťou stretnutia boli živé ukážky fungovania AIS, v dvoch blokoch, z pohľadu externého subjektu uchádzajúceho sa o akreditáciu a z pohľadu interných procesov SNAS smerujúcich k vydaniu akreditácie. Obe ukážky, ktoré predviedol tím YMS, mali za cieľ vyvolať diskusiu a odhaliť preferencie používateľov na zmeny a ďalší rozvoj. „Výsledky diskusií boli pre YMS ako tvorcu aplikácie veľmi podnetné, pretože priniesli niekoľko desiatok námetov, ktoré sme spolu s používateľmi obratom vyhodnotili a prioritizovali,“ hovorí projektový manažér AIS za YMS, Štefan Hudák. „Väčšina námetov sa týka zvyšovania efektívnosti práce v aplikácii. Napríklad, ak klient žiada o rozšírenie udelenej akreditácie alebo o  reakreditáciu, rád by pracoval na verziách formulárov, ktoré už obsahujú informácie z predchádzajúcich žiadostí. Prípadne by sa rád vracal späť do už podaného akreditačného formulára s možnosťou editácie v prípade, že objaví chybu alebo nedostatok,“ pokračuje Štefan Hudák.

Pracovný tím SNAS na záver podal správu o doterajšom fungovaní AIS a o výsledkoch prieskumu spokojnosti, ktorým zavŕšil 5 rokov prevádzky systému. „V systéme AIS v súčasnosti pracuje približne 3,000 používateľov, z toho aktívne 2,600 z 500 rôznych organizácií v 12 krajinách sveta. Za necelých 5 rokov sa v ňom zrealizovalo 2,500 akreditačných služieb a bolo podaných takmer 100 požiadaviek na systémový rozvoj a zmeny,“ hovorí Andrea Cucorová za tím SNAS. „Prieskum spokojnosti obsahoval 6 otázok, pričom prvá a posledná sa týkali celkovej spokojnosti a ostatné priestoru na zmeny a vylepšenia. Trištvrte odpovedí na prvú aj poslednú otázku o jednoduchosti práce v aplikácii a celkovej spokojnosti s prácou v nej boli v najvyššej možnej známke – veľmi spokojný, prípadne viac spokojný. Takýto výsledok prieskumu SNAS veľmi teší a je potvrdením, že sme si zvolili správnu cestu elektronizácie,“ uzatvára Andrea Cucorová.

AIS je v súčasnosti zrejme najvyspelejší systém digitálnej akreditácie v Európe, vzhľadom na to, že celý proces, zahŕňajúci spoluprácu mnohých zúčastnených strán, prebieha elektronicky. Na poslednej užívateľskej konferencii YMS, Geospatial Visions, to potvrdila aj predstaviteľka TUV SUD, jednej z najväčších certifikačných spoločností, ktorá sa zúčastnila konferenčnej panelovej diskusie na tému „Lepšie služby“ pod vedením YMS.

Informáciu o stretnutí priniesla aj SNAS na svojej webovej stránke v sekcii „Aktuality“.