7. novembra 2019 –

Tím geopriestorového informačného systému (GIS) ySpatial z YMS a Lesov Slovenskej republiky, š.p. prezentoval na českej GIS ESRI konferencii offline verziu lesníckeho mapového portálu.

Mapový portál Lesov Slovenskej republiky, š.p.
Moderný geopriestorový systém ySpatial spravuje a rozvíja YMS v spolupráci so špecialistami z Lesov Slovenskej republiky, š.p. už viac ako 5 rokov. Podľa užívateľskej dostupnosti sa delí na niekoľko verzií:

  • Centralizovaný GIS je dostupný výhradne administrátorom podnikového GIS;
  • WebGIS je používateľské rozhranie pre všetkých zamestnancov na vizualizáciu priestorových a atribútových dát s nástrojmi pre manipuláciu s nimi;
  • Mobilný GIS je používateľská aplikácia pre smartfón pre všetkých používateľov pracujúcich v teréne zameraná na zber bodových prvkov s jednoduchou dátovou synchronizáciou;
  • Mapový plug-in je zásuvný modul pre integráciu GIS do iných informačných systémov používajúcich technológiu .NET Framework; a
  • Offline GIS je plnohodnotná verzia mapového portálu určená pre používateľov v teréne bez prístupu k dátovému pripojeniu, (resp. realizácia motta „GIS do každej horárne“).

GIS do každej horárne
Špecialisti na geopriestorové systémy, Ivan Pôbiš (Lesy SR š.p.) a Slavomír Sipina (YMS) lesnícky GIS na konferencii uviedli s dôrazom na jeho najnovšiu časť, offline verziu, ktorá je určená na prácu v sťažených podmienkach bez dostupnosti podnikovej siete či dátového pripojenia. Do prevádzky bola spustená koncom roka 2019 a rozšírila tak komplexné riešenie na prácu s mapovými dátami o dôležitý modul. Využijú ho zamestnanci pri pracovných cestách, kde je potrebné mať priestorové dáta so sebou, evidovať nové skutočnosti vznikajúce v priestore, pričom on-line konektivita k dátovým zdrojom už nie je limitujúcou podmienkou. Špeciálne lesníci, ktorí dlhodobo aj s rodinami žijú v odľahlých miestach vzdialených od informačnej infraštruktúry a starajú sa o vzácne lesné oblasti.

„GIS do každej horárne je motto, ktorého realizáciou bol naplnený dlhodobý míľnik s cieľom poskytnúť priestorové dáta a nástroje pre manipuláciu s nimi používateľom tak, aby sa zachovala bezpečnosť, jednoznačnosť a spoľahlivosť obojsmerne prenášaných dát medzi centrálnou geodatabázou a používateľsky odpojenou replikou, aj všetky licenčné podmienky týkajúce sa externých dát zahrnutých do podnikového informačného systému,“ popisuje dôvody pre vytvorenie Offline mapového portálu Ivan Pôbiš.

Cieľová skupina používateľov
V prvom rade offline GIS slúži práve používateľom s nepriaznivými pracovnými podmienkami, ktoré nie je možné ovplyvniť a zároveň je potrebné, aby vykonávali evidenciu v digitálnej forme. Ďalej slúži výjazdovým pracovným skupinám, ktorým nie je možné zabezpečiť konektivitu do podnikovej siete a prístup k centralizovaným úložiskám dát, pričom priestorové dáta sú základom ich dennodennej pracovnej činnosti. S aplikáciou takto pracujú 3 typy používateľov v závislosti od kvality pripojenia/nepripojenia do podnikovej LAN:

  • Používateľ, ktorý pracuje výhradne v online režime. Pripája sa priamo na mapové služby z mapových serverov, v podstate identicky ako pri WEB riešení.
  • Používateľ so síce trvalým pripojením do podnikovej siete, avšak bez jej garantovanej priepustnosti. Potrebuje prípravu off-line dát výberom územia a vrstiev. Systém si na pozadí stiahne požadované dáta do lokálneho úložiska projektu, zaregistruje editačné repliky a vytvorí distribuované geodatabázy editačných služieb. Obojsmerná synchronizácia zmien prebieha na pozadí v pravidelných intervaloch.
  • Tretí typ používateľa pracuje s lokálne uloženými dátami ako v predchádzajúcom prípade avšak výhradne v off-line režime bez akéhokoľvek pripojenia do podnikovej siete. Pravidelne, minimálne raz za 30 dní, sa pripája do LAN podniku a spúšťa obojsmernú synchronizáciu replík a obnovenie licencie.

Funkcionality hodné online verzie
Offline GIS ponúka plnohodnotnú prácu s mapou vrátane reálnej editácie údajov v odpojenom režime, s následnou jednoduchou synchronizáciou na centrálny server. Podporuje všetky základné aj pokročilé editačné funkcie, akými sú ovládanie mapového okna, výber podkladovej vrstvy a výber mapových vrstiev, informácie o prvku, meranie a poznámkovanie, export mapy, editácia vrátane prichytávania, rozdelenia, spájania, posunutia, rotovania, prebrania či orezania objektu. „Všetky zaznamenané a neskôr synchronizované dáta sú tak výsledkom priameho zadávania do systému, nielen dodatočnej synchronizácie z mobilných zariadení alebo manuálneho zadávania údajov do systému po návrate do kancelárie, kde sa môžu vyskytnúť nepresnosti. Preto v dlhodobom horizonte bude GIS veľmi pravdepodobne používať omnoho viac ľudí a zvýši sa presnosť a aktuálnosť údajov,“ vysvetľuje ďalšie dôvody pre offline verziu biznis analytik YMS, Slavomír Sipina.

Vlastná verzia verzus hotová?
Napriek, alebo práve pre komplexnosť nástrojov v ponuke platformy ESRI, na ktorej je lesnícky mapový portál postavený, sa GIS tím rozhodol pripraviť vlastné riešenie. Cieľom bolo, podobne ako v prípade webového rozhrania WebGIS, zachovať prehľadnosť a jednoduché, intuitívne používanie bez potreby študovať užívateľské manuály. Tvorcom sa to vydarilo aj pri offline verzii, ktorá je jednoduchým nástrojom pre tvorenie veľkých vecí rečou a myslením blízkymi lesníkovi v teréne.

Offline GIS na konferencii GIS ESRI v Prahe