GazIS je komplexný informačný systém zložený z viacerých modulov, ktorý pokryje celý životný cyklus plynovodnej sústavy. Inteligentne spolupracuje s inými podnikovými systémami, napríklad so systémom SAP. 

Moderné technologické schémy
Celú plynovodnú sústavu poznáme do posledného detailu, pracujeme s digitálnymi technologickými schémami a prepájame ich s potrebnými informáciami a mapami.

 • digitálne technologické schémy
 • detailné schémy elektrického zapojenia

Geografický informačný systém
Technické informácie podávame v rôznych podobách potrebných pre všetky profesie, pretože dokonale poznáme všetky potreby našich zákazníkov.

 • mapové podklady z projektu skutočného vyhotovenia
 • informácie o prostredí, v ktorom je technológia umiestnená
 • situačné mapy a 3D modely areálov

Technický digitálny archív
Technické dáta poskytujeme presne, vždy aktuálne a ihneď všetkým užívateľom, pretože pracujeme v jednotnom inteligentnom informačnom systéme.

 • projektová dokumentácia a projekt skutočného vyhotovenia
 • prevádzková dokumentácia
 • vyhľadávanie v obsahu všetkých dokumentov
 • správa verzií dokumentov a ich zmien v čase

Správa majetku, riadenie prevádzky a údržby
Plynovod prevádzkujeme vždy bezpečne a spoľahlivo, pretože majetok spravujeme a udržujeme na základe dôkladného poznania všetkých rizík, vrátane rizík pracovníkov.

 • evidencia a vyhodnotenie všetkých prevádzkových a diagnostických dát
 • detailne prepracovaný systém posudzovania všetkých rizík, aj pre pracovníkov
 • plánovanie nákladov na opravy a údržbu
 • návrh nápravných opatrení a nákladov na ne

Flexibilný obchod s prepravnými kapacitami
Maximálne využívame prepravné a skladovacie kapacity, pretože ich dokážeme sledovať, denne plánovať a so zákazníkmi komunikovať online.

 • sledovanie prietokov plynu, nominácií a prerušení v reálnom čase
 • riadenie všetkých aktivít obchodného dispečingu
 • verejný portál pre zákazníkov s možnosťou sledovať prietoky, stav vlastného účtu a uzatvárať nové zmluvy podľa legislatívy EU