20. decembra 2020 –

Na evidenciu odchytených a túlavých zvierat slúži celoslovenská aplikácia „Register odchytených a túlavých zvierat“ (ROTZ), ktorú vytvoril tím YMS. Šetrí čas všetkým zodpovedným, pomáha stratené zvieratá vrátiť majiteľom a tie bez domova potenciálne umiestniť.

Register pod jednou strechou
ROTZ je moderná aplikácia určená pre verejnosť aj pre odborných pracovníkov na vyhľadávanie a evidenciu túlavých alebo odchytených zvierat. Predstavujú totiž riziko z pohľadu bezpečnosti, šírenia nebezpečných chorôb a ohrozenia zdravia nielen pre ľudí, ale aj pre iné zvieratá. ŠVPS aplikáciou dostala pod jednu strechu účastníkov celého procesu starostlivosti o tieto zvieratá. Elektronická evidencia ruší doterajšie používanie formulárov a v niektorých prípadoch poštové zasielanie papierových oznamov o odchytených a prijatých zvieratách na centrálnu správu ŠVPS SR. Súčasťou iniciatívy sú aj automatické notifikácie pre mestá a obce, pretože podľa zákona sa tieto po troch mesiacoch stávajú vlastníkmi zvierat, ktoré sa nepodarilo vrátiť pôvodným majiteľom. „Cieľom iniciatívy je zjednotiť evidenciu odchytených a túlavých zvierat pre orgány, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o ne, a zároveň vytvoriť register prístupný verejnosti. Tá poslúži majiteľom stratených zvierat, kde si okamžite overia či ich zviera bolo odchytené a prijaté do útulku alebo karanténnej stanice. Môžu tak urobiť podľa dátumu, miesta, fotky alebo čísla čipu strateného zvieratka. Zároveň je záujmom ŠVPS SR predchádzať šíreniu nebezpečných nákaz, ktoré tieto zvieratá voľným pohybom prenášajú“, hovorí MVDr. Mária Čelková z odboru zdravia a ochrany zvierat ŠVPS SR.

Aplikácia ROTZ
ŠVPS ako organizácia zodpovedná za evidenciu túlavých zvierat vytvorila jednotnú centralizovanú aplikáciu ROTZ, ktorá všetkým zúčastneným stranám poskytne informácie potrebné či už pri vyhľadaní verejnosti zatúlaného zvieraťa alebo obci pri samotnej evidencii. Aplikácia je určená piatim rôznym skupinám používateľov. (1) Zamestnancom ŠVPS a regionálnych úradov, ktorí sú zodpovední za vedenie evidencie a za administráciu oprávnených osôb pre vstup do aplikácie. (2) Osobám schváleným na odchyt túlavých zvierat, čo sú právnické a fyzické osoby, ktoré majú úradné oprávnenie na odchyt. Musia byť náležite vyškolené a pri odchyte dbať na vlastnú bezpečnosť a zdravie, aj na bezpečnosť odchytávaného zvieraťa. Ak takáto osoba po odchyte zistí meno majiteľa, napr.: cez číslo čipu pri psoch, tak ho môže ihneď vrátiť. (3) Karanténnym staniciam a útulkom, pričom každý prevádzkovateľ karanténnej stanice alebo útulku musí v aplikácii zaevidovať všetky nálezy alebo odchytené zvieratá. Ich povinnosťou je sa o ne postarať, vrátane veterinárnej starostlivosti. (4) Obciam, ktoré sú zodpovedné za každé nájdené alebo odchytené zviera, nájdené v ich katastrálnom území. Ak sa do 3 mesiacov od nálezu alebo odchytu neprihlási právoplatný majiteľ, tak sa zviera stáva majetkom obce. (5) Verejnosti. Priamo v aplikácii si ktokoľvek vie prezrieť všetky do systému zaevidované zvieratá, vrátane ich fotiek. Takto si vie každý občan nájsť či práve to jeho stratené zviera niekto nenašiel a neodovzdal do útulku či karanténnej stanice.

Rýchly úspech
Úspech sa dostavil už po pár týždňoch s viac ako 3000 zaevidovanými oprávnenými užívateľmi. Za rok 2020 bolo v systéme zaregistrovaných takmer 1500 zvierat, ktoré môžu dostať druhú šancu na život. ŠVPS za takýto počin patrí veľká vďaka a presne takto by mala fungovať spolupráca štátnej a verejnej správy spolu s neštátnymi a súkromnými organizáciami. Aplikácia má ďalší potenciál na rozširovanie, napríklad pomôcť pri adopcii zvierat.

Adopcia z útulku
Aplikácia zohľadňuje všetky zákonné požiadavky a termíny, kde pre verejnosť najdôležitejším je limit 3 mesiacov, kedy sa zviera stáva majetkom obce. ROTZ tak vie pomôcť aj s adopciou, nakoľko si občan vie presne pozrieť, kedy bude dané zviera dostupné na adopciu, a v ktorom útulku sa nachádza. V budúcnosti možno aj priamou adopciou cez aplikáciu.

Technické informácie

„Aplikácia ROTZ sa skladá z administračnej časti prístupnej oprávneným subjektom a časti určenej pre verejnosť. Verejnosť má okrem registra zvierat, ktorý eviduje dátum, čas a miesto odchytenia zvieraťa, v prípade čipovaných zvierat číslo čipu a fotografiu, prístup aj k zoznamu útulkov, karanténnych staníc a veterinárnych lekárov. Cieľom je pomôcť ŠVPS čo najefektívnejšie zvládnuť agendu túlavých zvierat, na ktorej sa podieľajú viaceré subjekty, vrátane miest a obcí. Tie podľa zákona preberajú zodpovednosť za každé zviera, ktoré do troch mesiacov nenájde svojho majiteľa. A zároveň vracať čo najviac stratených zvierat svojim majiteľom,“ hovorí Marek Ivaňák, technický riaditeľ YMS, a.s.

Systém ROTZ je implementovaný na platforme yAgenda, ktorú sme prispôsobili a rozšírili na mieru podľa požiadaviek ŠVPS. Ide o webovú aplikáciu, ktorá je nasadená vo virtualizovanom prostredí. Používa databázu MS SQL server. Šifrovaná komunikácia je zabezpečená pomocou SSL certifikátu. Aplikácia má responzívny dizajn vhodný aj pre mobilné zariadenia. Systém spĺňa požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a štandardy definované výnosom MF SR Č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Aplikácia poskytuje SEO optimalizáciu a kompatibilitu z podporovanými webovými prehliadačmi.

ROTZ je rozdelený na dve časti na verejnú časť určenú pre neprihlásených užívateľov a internú časť určenú pre prihlásených užívateľov, ktorí evidujú dáta v registri. (1) Verejná časť. V zozname odchytov/nálezov vie verejnosť vyhľadať svoje zviera prostredníctvom kombinácie rýchlych filtrov nad zoznamom. Zoznam zvierat je prezentovaný formou galérie s možnosťou zobrazenia detailu odchytu/nálezu, kde sa verejnosť dozvie bližšie informácie (miesto odchytu, kde sa zviera aktuálne nachádza). Verejná časť má dostupný zoznam veterinárnych lekárov, zoznam karanténnych staníc a útulkov, register odchytených zvierat v zahraničí. (2) Interná časť. Oprávnenie na prístup do aplikácie je riadený cez podnikový LDAP. Modul registrácie zabezpečuje registráciu oprávnených užívateľov (osoby schválené na odchyt, Karanténne stanice, útulky, mestá) do aplikácie a správu prijatých žiadostí. Dashboard (úvodná obrazovka aplikácie) poskytuje rýchly prístup do modulov aplikácie prostredníctvom odkazov a notifikačných správ, užívateľovi zobrazuje náhľad posledných vykonaných odchytov a zoznam jeho uložených vyhľadávaní (zoznamov). Modul odchyty a nálezy zabezpečuje riadenie životného cyklu nálezu/odchytu zvieraťa od jeho odchytenia osobou schválenou na odchyt zvierat, cez lekársku prehliadku, príjem v karanténnej stanici až po automatickú zmenu majiteľa. V module sú evidované základné údaje o odchyte/náleze, záznamy karanténnej stanice, lekárske prehliadky, fotodokumentácia. Miesto odchytu vie užívateľ zaznamenať prostredníctvom mapového komponentu. Všetky akcie a udalosti odchytu/nálezu sú systémom auditované, prehľad auditných správ má užívateľ prístupný v časti história. Na vytváranie reportov sme použili nástroj Reporting Services. Administračný modul poskytuje administrátorovi konfiguráciu notifikačných správ. Podporuje odosielanie štyroch typov správ – e-mail, správa systému, SMS, push notifikácia. Modul ďalej poskytuje správu registrov, číselníkov, popisných textov aplikácie a správu oprávnení systému.

Správu o ROTZ odvysielala aj RTVS, pozrite si príspevok na tejto linke:
Slovenská televízia o ROTZ

Vstup do aplikácie nájdete tu: Register odchytených a túlavých zvierat