yDecision je informačný systém pre strategické rozhodovanie. Posudzuje potenciál najvhodnejšieho umiestnenia zámeru v priestore, riadenia zásahov v priestore, variantných riešení a cielených opatrení v priestore.

Tvorí sofistikovaný komplex analýz a matematických modelov kombinujúcich rôznorodé priestorové a alfanumerické údaje, ktoré ovplyvňujú rôznou mierou daný zámer. Dostupné dáta analyticky pretvorí do interaktívnych manažérskych výstupov vhodných pre strategické rozhodovanie v konkrétnej úlohe, prípadne vyhodnocovanie rôznych situácií alebo rôznych vstupných parametrov a ich závislostí.

Riešenie yDecision je univerzálne koncipované pre široké využitie vo veľkých priemyselných podnikoch, pri správe líniových infraštruktúr (elektrika, voda, plyn, teplo, chlad), v prevádzkovaní dopravnej infraštruktúry (cesty, železnice, vodná doprava), v podnikoch verejnej správy (ochrana prírody, pôdo-, vodo- a lesohospodári) ako aj v spoločnostiach disponujúcich komplexnou technológiou či rozľahlým spravovaným územím s potrebou efektívneho rozhodovania na základe spoľahlivých analytických podkladov a informácií.

yDecision: Manažment priestorového rozhodovania (PDF)