KREATON

       

 

KREATON – Výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov

 

Názov a sídlo prijímateľa
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíková 269, 925 21 Sládkovičovo

 

Názov projektu
Výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov

 

Miesto realizácie projektu
Sládkovičovo, Piešťany, Trnava

 

Výška poskytnutého NFP
4 745 857,67 €

 

Stručný opis projektu

Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky s využitím spoločensko-vedných a sociálno-ekonomických vedomostí, výskumu dopadu IKT a digitalizácie na spoločnosť, komunitu a jedinca.

Pojem „sociálna ekonomika“ zahrňuje prepojenie pre podnikateľské prístupy a sociálne inovácie. Sociálna ekonomika je označovaná ako tretí pilier ekonomiky, ktorý sa formuje na rozhraní verejnej a trhovej ekonomiky. Sociálny podnik je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý vykonáva sústavne a samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť. Jeho hlavný cieľ je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. K dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu zabezpečuje tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje. Do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. Integračný sociálny podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Jeho pozitívny sociálny vplyv sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. Jedným z hlavných cieľov výskumného projektu je definovať, odladiť, overiť a udržiavať behaviorálny model ohraničenej oblasti (pilotne Trnavský kraj) s odporučením prioritných oblastí pre vznik prvkov sociálnej ekonomiky.

Sociálna ekonomika a jej nosný prvok sociálny podnik je “hybridná” podnikateľská a sociálna organizácia. Prepája v sebe podnikateľský cieľ (príjem), verejnú politiku (záujem samosprávy) a sociálnu inklúziu (podpora zdravotne znížených skupín). Udržateľnosť sociálneho podniku je zviazaná s vhodným výberom lokality, typu podnikovej výroby, distribúcie, služby (hand made výroba, sezónna výroba, iné), typologicky vhodných zamestnancov (assessment), ako aj správny mix štátnej, samosprávnej a inej ekonomickej a neekonomickej podpory (dobrovoľníctvo, croft funding, a pod). Novátorské IKT technológie (geopriestorová prezentácia a jej zmeny, hľadanie závislostí, multikriteriálna analýza) a podpora pre otvorené dáta štátov EÚ (vrátane Slovenskej republiky / ďalej len „SR“) podnietili a prakticky vyzvali pre výskum a vývoj sociálnych modelov a tým aj inovácií so zameraním na lokalizáciu, vznik, sledovanie stavu a dynamiky prvkov sociálnej ekonomiky vo vzťahu k vývoju marginalizovaných a sociálne ohrozených ľudí v zvolenom kraji/lokalite. Naviac moderná osobná kognitívna a fyzická diagnostika umožní výskum pre typologické zaradenie potenciálnych zamestnancov pre vhodný typ výroby, distribúcie a služby podnikov sociálnej ekonomiky. Skúmaným predmetom je i vývoj zdravotného stavu pri zaradení edukačných a praktických prvkov výcviku a cvičení pre zaradenie do bežnej alebo sociálnej ekonomiky.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.