Riadenie a zabezpečovanie kvality všetkých činností považujeme za jeden z hlavných nástrojov pre naplnenie svojho poslania. Spokojnosť zákazníka je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej vnímanej kvality produktu. Preto sme podporu rozšírili aj na dodávané služby a implementovali okrem  normy ISO 9001 aj požiadavky normy ISO 20000-1.

Trvale realizujeme zmeny smerujúce k skvalitňovaniu produktov a služieb a k zvyšovaniu efektivity. Spokojnosť zákazníkov, zlepšovanie kvality a plánovaný rozvoj tvoria piliere strategického smerovania YMS. Systematicky vytvárame podmienky pre dosahovanie nadštandardných výkonov a flexibilné reakcie na potreby zákazníkov. Potreby neustále vyhodnocujeme a vykonáva zmeny v súlade so získanou spätnou väzbou.

Určili sme si hlavné zásady systému manažérstva kvality a systému manažérstva služieb:

  • aktívne zapojenie všetkých zamestnancov do procesu zlepšovania systému manažérstva kvality a služieb
  • totálna zákaznícka orientácia v celom procese fungovania firmy
  • uplatňovanie zásad procesného riadenia pre všetky identifikované firemné procesy ako aj uvažovanie založené na rizikách
  • neustále zdokonaľovanie sa a zvyšovanie efektivity vo všetkých oblastiach
  • systematické inovovanie produktov na úrovni najnovších poznatkov
  • trvalé preskúmavanie a zdokonaľovanie systému manažérstva kvality a služieb
  • rešpektovanie morálnych zásad a dodržiavanie všetkých zmluvných podmienok
  • vytváranie korektných vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a investormi ako aj inými zainteresovanými stranami
  • systematické vzdelávanie podporujúce osobný a profesijný rast zamestnancov
  • udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality a služieb ako aj zabezpečenie pochopenia systému manažérstva kvality a služieb a uplatňovania na všetkých úrovniach riadenia.

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2015

Certifikát systému manažérstva služieb podľa normy ISO 20000-1:2011