FOMON

       

 

FOMON – Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Strategickým cieľom predkladaného projektu s názvom „VÝSKUM A VÝVOJ BEZKONTAKTNÝCH METÓD PRE ZÍSKAVANIE GEOPRIESTOROVÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM MONITORINGU LESA PRE ZEFEKTÍVNENIE MANAŽMENTU LESA A ZVÝŠENIE OCHRANY LESOV“ (akronym FOMON) je vytvorenie dlhodobého excelentného výskumného, vývojového a inovačného ekosystému v oblasti geopriestorových informačno-komunikačných technológií na báze aktívneho partnerstva medzi štátnym a verejným sektorom výskumu a vývoja a priemyselným sektorom. Ambíciou projektu je pracovať na skvalitňovaní vysokošpecializovaných inžinierskych procesov, nevynímajúc zdokonaľovanie prostriedkov vstupujúcich do procesov spojených s ich vyhodnotením a finálnym spracovaním, tak aby sa zabezpečila čo najvyššia účelnosť pre potreby koncových užívateľov.