15. novembra 2019 –

Legislatívnym a koncepčným rámcom elektronizácie verejnej správy sme sa zaoberali v článku Elektronická správa vecí verejných, ktorý vyšiel v novembrovom čísle časopisu Zisk a manažment.

YMS je dlhodobým partnerom štátneho sektora. Už 30 rokov svojho pôsobenia na trhu IT reaguje na požiadavky legislatívy a aplikuje ich do praxe. Vyvinula softvérový nástroj, yAgenda, ktorý rieši problémy s nedostatočným manažérskym prehľadom o priebehu a výsledkoch práce, so zložitými procesmi, neprepojenými systémami, nedostatočnou komunikáciou, zdĺhavými schvaľovacími či kontrolnými procesmi a nekonečným papierovaním. Je to nástroj určený nielen orgánom riadenia, ktoré komunikujú s verejnosťou prostredníctvom modelu dopyt- odpoveď ale vyhovie požiadavkám každej organizácie, ktorá chce dosiahnuť zrýchlenie procesov, eliminovať zdržania a prieťahy v konaní, automaticky generovať spisy a záznamy a zverejňovať automaticky zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

YMS úspešne elektronizovala Slovenskú národnú akreditačnú službu, knižnicu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, elektronické vyjadrenia podľa stavebného zákona v spoločnosti Eustream či podporu procesov depozitov a riadenia schvaľovania právnych aktov v Slovenskom pozemkovom fonde.

Elektronická správa vecí verejných